Informace pro zdravotnická centra

Obecné informace o zdravotním pojištění cizinců od Pojišťovny VZP, a. s.

Předmětem pojištění je úhrada nákladů léčení, kterému se pojištěný podrobil ve zdravotnickém zařízení v České republice během pobytu na území České republiky.

Nejedná se o veřejné zdravotní pojištění, ale o pojištění komerční. Zdravotnická zařízení tudíž nemají právo požadovat po klientovi regulační poplatky, není možné, aby byl klient smluvním zdravotnickým zařízením odmítnut k ošetření.

Jak postupovat u cizinců se zdravotním pojištěním od Pojišťovny VZP, a. s.?

1. Pojištěný při návštěvě zdravotnického zařízení vždy předkládá průkaz totožnosti a průkaz pojištěného (dovoluje-li mu to jeho zdravotní stav).
 • Ověřte, zda souhlasí identifikační údaje pojištěného z průkazu pojištěného s průkazem totožnosti.
 • Zkontrolujte platnost pojištění (pojistná doba – počátek a konec platnosti pojištění, čekací doba na těhotenství a porod).
 • Zjistěte typ pojištění a přesný název pojistného produktu.
2. Kontaktujte asistenční službu. Na průkazu jsou uvedeny kontakty na asistenční službu, kterou kontaktujte před poskytnutím nebo čerpáním zdravotní péče. Asistenční služba AXA Assistance CZ je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • Základní zdravotní pojištění cizinců: +420 272 099 927
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS: +420 272 099 943
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE: +420 272 09 99 45
 • Zdravotní pojištění cizinců DIAMOND: +420 272 09 99 45
Hlavní důvody, proč kontaktovat asistenční službu:
 • ověření platnosti průkazu,
 • ověření rozsahu sjednaného zdravotního pojištění v souvislosti s konkrétním zdravotním stavem cizince – pacienta,
 • ověření disponibilního zůstatku limitu pojistného plnění,
 • garance proplacení zdravotní péče
 • v případě ambulantního ošetření poskytnutí platební garance na konkrétní částku
Při hlášení škodní události uveďte:
 •   číslo pojistné smlouvy
 •   jméno a příjmení pojištěného
 •   datum narození pojištěného
 •   pohlaví pojištěné osoby
 •   stručný popis události (co se stalo – mechanismus úrazu nebo o jaké onemocnění se jedná)
 •   kontaktní údaje na zdravotnické zařízení a ošetřujícího lékaře pojištěného, popř. jiné kontaktní osoby
3. DŮLEŽITÉ!

Veškeré plánované zákroky musí být předem odsouhlaseny Pojišťovnou VZP, a. s., prostřednictvím asistenční služby AXA Assistance CZ na základě lékařské zprávy.
Veškeré podklady k posouzení nároku je možné zaslat buď faxem na číslo +420 272 101 001 nebo
e-mailem na adresu: info@axa-assistance.cz.

4. Zašlete do PVZP vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb k proplacení

Veškeré doklady související s pojištěním předkládané k proplacení vámi poskytnuté zdravotní péče (vyúčtování, faktury, paměťová zařízení, zprávy apod.) a veškerou další korespondenci zasílejte výhradně na adresu:

 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • Ke Štvanici 656/3
 • 186 00 Praha 8

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a. s., je maximální povolená velikost příloh v e-mailu 15 MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více e-mailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude e-mail doručen.

Co pojišťovna hradí a co nehradí?

Název pojistného produktu
Základní zdravotní pojištění
cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS
Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE
Komplexní zdravotní pojištění cizinců DIAMOND
CO JE HRAZENO
Zdravotní služby v souvislosti s náhlým onemocněním nebo úrazem, které vyžaduje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Nadstandard
 • (pracovní činnosti)
 • Sportovní soutěže
 • Nebezpečné sporty
Zdravotní služby v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění do limitu pojistného plnění, uplatňují se však některé výluky z pojištění
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Novorozenec
 • Profesionální sporty
Zdravotní služby v rozsahu veřejného zdravotního pojištění do limitu pojistného plnění, neuplatňují se výluky z pojištění
Pojištění se vztahuje i na chronická onemocnění, jejichž počátek nastal před počátkem platnosti pojištění (preexistence).
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Novorozenec
Zdravotní služby v rozsahu veřejného zdravotního pojištění do limitu pojistného plnění, neuplatňují se výluky z pojištění.
Pojištění se vztahuje i na chronická onemocnění, jejichž počátek nastal před počátkem platnosti pojištění (preexistence).
Navíc může být sjednáno připojištění nadstandardního plnění nad rámec zdravotních služeb veřejného zdravotního pojištění (do výše samostatného limitu).
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Novorozenec
CO NENÍ HRAZENO
Zdravotní služby, které jsou odkladné a lze je poskytnout až po návratu pojištěného do své země.
Zdravotní služby v případě nemocí nebo úrazů, kterévznikly před počátkem pojištění.(preexistence)
Zdravotní služby v souvislosti s těhotenstvím a porodem, preventivní prohlídky, očkování, orgánové transplantace apod.
Úrazy vzniklé při profesionální sportovní činnosti a extrémních či adrenalinových sportech.
Zdravotní služby v případě nemocí nebo úrazů, které vznikly před počátkem pojištění. (preexistence)
Zdravotní služby poskytnuté během čekací doby
 • 3 měsíce těhotenství
 • 8 měsíců porod
Čekací doby se neuplatňují v případě sjednání pojištění typu Novorozenec.
Další výluky uvedeny v pojistných podmínkách.
Produkt neobsahuje žádné výluky z pojištění (zdravotní i nezdravotní)
Zdravotní služby poskytnuté během čekací doby
 • 3 měsíce těhotenství
 • 8 měsíců porod
Čekací doby se neuplatňují v případě sjednání pojištění typu Novorozenec.
Produkt neobsahuje žádné výluky z pojištění (zdravotní i nezdravotní)
Zdravotní služby poskytnuté během čekací doby
 • 3 měsíce těhotenství
 • 8 měsíců porod
Čekací doby se neuplatňují v případě sjednání pojištění typu Novorozenec.
Kontakt na asistenční službu
+420 272 09 99 27
+420 272 09 99 43
+420 272 09 99 45
+420 272 09 99 45

Jak vypadá průkaz pojištěného podle pojistného produktu?

Posouzení nároku

 1. Požaduje-li zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař pouze ústní informaci, zda se pojištění na danou událost vztahuje, podá koordinátorovi asistenční služby výše uvedené informace a ten na jejich základě ověří platnost pojistné smlouvy a zpětně zdravotnické zařízení nebo ošetřujícího lékaře informuje, zda je klientova pojistná smlouva platná, na co se klientova pojistná smlouva vztahuje a jaký je obecný rozsah pojistného plnění z pojištění klienta.
 2. Pokud zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař požaduje závaznou informaci, zda se poskytnutá léčba/ošetření/vyšetření uhradí, je nutné zaslat na asistenční službu lékařskou zprávu, dle které je posouzen nárok.
 3. Požaduje-li zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař písemné potvrzení, zda a v jaké míře se pojištění vztahuje na konkrétní zákrok, vyšetření apod., je nutné zaslat asistenční službě kopii lékařské zprávy. Asistenční služba po obdržení podkladů posoudí nárok a zpětně informuje zdravotnické zařízení nebo ošetřujícího lékaře písemnou formou.
 4. Jakmile asistenční služba obdrží veškeré potřebné podklady k posouzení pojistné události, informuje zdravotnické zařízení o likviditě pojistné události – v případě ambulantního ošetření/vyšetření zpravidla do 1 pracovního dne, v případě hospitalizace zpravidla do 3 pracovních dnů.
 5. Pokud zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař zašle na asistenční službu písemné podklady bez předchozího telefonického nahlášení pojistné události, asistenční služba dle zaslaných podkladů pojistnou událost zaeviduje do systému, ověří platnost pojistné smlouvy a následně po ověření pojistné smlouvy zašle zdravotnickému zařízení či ošetřujícímu lékaři potvrzení o platnosti a typu pojistné smlouvy klienta, potvrdí přijetí podkladů, případně zašle žádost o dodání dokumentů potřebných k posouzení likvidity pojistné události.
 6. Poskytnutí předgarance na úhradu zdravotní péče: Předgaranci poskytuje asistenční služba na konkrétní částku za konkrétní ošetření
 • Poskytnutí předgarance je vázáno na předem definované podmínky jako oznámení ošetření na asistenční službu, délka pojištění, následné doložení lékařské zprávy k vyúčtování.
 • Platba na základě předgarance je realizována ve smluvních cenách stanovených ve smlouvě o spolupráci.

Veškeré podklady k posouzení nároku je možné zaslat:
faxem na číslo +420 272 101 001 nebo e-mailem
na adresu
info@axa-assistance.cz

Elektronické podávání dávek

Pojišťovna VZP, a. s., nabízí svým smluvním zdravotnickým zařízením program pro nahrávání dávek. Jedná se o speciální software, pomocí kterého můžete nahrávat vaše vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a.s. přímo do informačního systému pojišťovny, což podstatně zpříjemní a urychlí zpracování předloženého vyúčtování a vzájemnou komunikaci.

Tento jednoduchý program se nazývá „Nahrávání dávek pro Pojišťovnu VZP, a.s.“ (ND PVZP) a jeho obsluha je velmi jednoduchá. V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte e-mailem na adrese: dana.trnkova@pvzp.cz.

Kontakty pro zdravotnická zařízení

Kontakty pro řešení problematiky týkající se smluv mezi zdravotnickými zařízeními a Pojišťovnou VZP, a. s.:

Dotazy ohledně hlášení škodních událostí:

 • AXA Assistance CZ, s. r. o.
 • tel.: +420 272 099 927
 • fax: +420 272 101 001

Jiné dotazy ohledně pojištění:

 • Infolinka Pojišťovny VZP, a. s.
 • tel.: 233 006 311
 • e-mail: info@pvzp.cz