Řešení škod u úrazového pojištění

 

K hlášení události si připravte tyto doklady:

 

Oznámit událost lze:


Jak probíhá řešení škody?

  • Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.
  • Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.
  • Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Lazarská 1718/3, 110 00, Praha 1.
Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.