Ohlášení škodné události

Ohlášení škodné události je možné podat prostřednictvím vyplněného formuláře

 • na každém prodejním místě
 • zasláním naskenovaného formuláře s příslušnými doklady na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz
 • zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s. na odbor likvidace pojistných událostí

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a.s., je maximální povolená velikost příloh v emailu  15MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více emailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude email doručen.

Ke každé škodné události se vyplní jeden formulář Oznámení škodné události („OŠU“). Ve formuláři jsou všechna pole povinně k vyplnění. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost na způsob zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem), který se uvádí ve formuláři. Pojistné plnění je zasíláno pouze v CZK.

Způsob vyřizování stížností:

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Potřebné doklady

 • originál potvrzení o úhradě (účty vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře) s uvedením výše a předmětu úhrady
 •  k potvrzením za léky a prostředky zdravotnické techniky (berle, brýle, ortézy atd.) je vždy nutné předložit recept (lze v kopii) vystavené na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisem
 • lékařská zpráva, výsledky vyšetření apod.
 • originál potvrzení o platbě za lékařské ošetření, v případě, že je vystavená faktura, tak originál této faktury
 • u sjednaného typu pojištění „Opakovaný pobyt“ písemný doklad prokazující pobyt pojištěného na území ČR v době kratší než 90 dnu před vznikem pojistné události v zahraničí. K tomuto doložení slouží letenka či jízdenka vydaná na jméno pojištěného, na které je vyznačeno, že cesta byla uskutečněna z ČR, potvrzení z cestovního dokladu apod.

Prošetření škodné události

 • Na základě Vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Proto doporučujeme, aby jste k formuláři oznámení škodné události předkládali opravdu všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události
 • Od data uvedeného na OŠU jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události

Oznámení škodné události pro Pojištění majetku a odpovědnosti občanů (včetně samostatné občanské odpovědnosti)

Oznámení škodné události je možné podat:

 • telefonicky na čísle +420 272 10 10 10
 • na každém prodejním místě
 • prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události a jeho zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 na odbor Likvidace pojistných událostí
 • zasláním vyplněného a naskenovaného formuláře na adresu: claims@axa-assistance.cz

Formuláře Ohlášení škodné události ke stažení zde.

Oznámení škodné události pro pojištění podnikatelských rizik (pojištění majetku malých a středních podnikatelů, Lékař…)

Oznámení škodné události se zasílá písemně:

 • prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události a jeho zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 na odbor Likvidace pojistných událostí
 • zasláním vyplněného a naskenovaného formuláře na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz
 • na každém prodejním místě
 • v urgentním případě je možné oznámení podat telefonicky na čísle +420 233 006 311 (v pracovní den od 9:00 – 16:00) mimo tuto dobu na čísle +420 272 10 10 10

Formuláře Ohlášení škodné události ke stažení zde.