PVZP shrnula podmínky cestovního pojištění v souvislosti s koronavirovou epidemií

 

(Praha 10. 3. 2020) ‒ S ohledem na zvýšený počet dotazů souvisejících s epidemií onemocnění koronavirem COVID-19 vydala Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP) prohlášení shrnující důležité informace týkající se cestovního pojištění:

 

● Cestujícím doporučujeme před nástupem cesty sledovat stránky ministerstva zahraničí www.mzv.cz/jnp/cestujeme. Pokud i přes varování/nedoporučení MZV cestujete do oblastí označených jako nevhodných k cestování, nebude PVZP případnou léčbu onemocněním COVID-19 hradit.
○ V případě ostatních oblastí je případná nákaza hrazena podle pojistných podmínek cestovního pojištění. V případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se cestovní pojištění automaticky zdarma prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu.
● U smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků v době před vyhlášením doporučení MZV do oblasti necestovat, uzná PVZP nad rámec pojistných podmínek storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19. Pojistné plnění bude činit 50 % z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.
● Pokud cestovní službu zruší její poskytovatel, nejde o uznatelnou událost. V takovém případě se cestující musí obrátit se svým nárokem na poskytovatele služby.
● V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného.
● V případě cest do oblastí, na které se vztahuje varování MZV, cestovní pojištění kryje všechna ostatní onemocnění a úrazy kromě nákazy COVID-19.
○ Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí PVZP pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání apod.)
● Umístění pojištěného do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí.
○ V případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (což je třeba doložit lékařskou zprávou), je léčba včetně karantény hrazena nad rámec pojistných podmínek.
○ V případě sjednaného balíčku Optimal nebo Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 korun, 300 korun nebo 500 korun za každý den karantény, a to v maximální délce třiceti dní. V případě balíčku Elite náleží pojištěnému také pojistné plnění rizika pojištění pro případ hospitalizace.

Úplné znění prohlášení PVZP je dostupné na jejích webových stránkách:

Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)