Informace o produktech

Obecné informace o zdravotním pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a. s.,

Předmětem pojištění je úhrada nákladů léčení,
kterému se pojištěný podrobil ve zdravotnickém
zařízení v České republice během pobytu na území
České republiky.

Nejedná se o veřejné zdravotní pojištění, ale o pojištění komerční. Zdravotnická zařízení tudíž nemají právo požadovat po klientovi regulační poplatky, není možné, aby byl klient smluvním zdravotnickým zařízením odmítnut k ošetření. Pojištěný se ošetřujícímu lékaři prokazuje průkazem pojištěného (Vzory průkazů pojištěného) spolu s průkazem totožnosti.

Produkty uzavírané od 1. 3. 2013:

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (KZPC)

Svým rozsahem je tento produkt velmi podobný veřejnému pojištění, protože se však jedná o soukromé pojištění, je omezeno výší limitu pojistného plnění a především výlukami z pojištění, které jsou uvedeny v Pojistných podmínkách. Úhrada operací a větších zákroků musí být vždy předem odsouhlasena Pojišťovnou VZP, a.s., jako pojistitelem prostřednictvím AXA ASSISTANCE CZ na základě lékařské zprávy (viz str.3 Kdy kontaktovat asistenční službu).

Číslo pojistné smlouvy je vždy 10ti místné a začíná zpravidla čísly 161, 165, 169.

STANDARD (ST)

 • uplatňuje se čekací doba pro případy úhrady zdravotní péče z důvodu: zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím – čekací doba 3 měsíce, zdravotní péče v souvislosti s porodem – čekací doba 8 měsíců
 • akutní ošetření zubů!!!!

Pojišťovna VZP, a.s., neposkytuje pojistné plnění za neakutní stomatologickou péči, s výjimkou následků úrazu.

NOVOROZENEC (NOV)

 • pojistitel poskytuje pojistné plnění v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky narozeného v době trvání pojištění. V případě pojištění typu novorozenec se neuplatňuje čekací doba pro úhradu zdravotní péče z důvodu těhotenství a porodu

PROFESIONÁLNÍ SPORTY (PS)

 • typ pojištění, který vedle pojištění typu „Standard“ obsahuje plnění i při provozování profesionální sportovní činnosti a přípravě na ni

NEJČASTĚJŠÍ VÝLUKY PRO KZPC

 • vyšetření a léčení vrozených vad od stanovení diagnózy
 • umělé přerušení těhotenství, vyšetření a léčení neplodnosti, vyšetření v souvislosti s antikoncepcí
 • za události, jejich příčina nebo příznaky nastaly před uzavřením pojistné smlouvy nebo musely být pojištěnému před uzavřením pojistné smlouvy známy

Přesný výčet a znění výluk viz pojistné podmínky čl.7

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZPC)

Jedná se o zdravotní pojištění cizinců pro případ náhlého onemocnění nebo úrazu pojištěného v době trvání pojištění a vzniklé v místě pojištění.. Toto pojištění kryje pouze nutnou a neodkladnou léčbu. Nehradí se preventivní vyšetření, porod ani jiné odkladné léčení či vyšetření proveditelné až po návratu do mateřské země. Úhrada operací a větších zákroků musí být předem odsouhlasena AXA ASSISTANCE CZ na základě lékařské zprávy.

Číslo pojistné smlouvy je vždy 10ti místné a začíná zpravidla čísly 164, 166, 168.

Klient si může sjednat tyto typy pojištění:

STANDARD (ST)

 • nově je součástí standardního pojištění i náklady na lékařem ambulantně předepsané léky (zrušeno jako připojištění). Nadále však platí, že léky ambulantně předepsané lékařem si klient v lékárně hradí sám a až následně žádá Pojišťovnu VZP, a.s., o proplacení.

NADSTANDARD (ND)

 • pojištění se vztahuje i  pro pracovní činnost

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE (S1)

 • připojištění pro provozování sportovních soutěží

NEBEZPEČNÉ SPORTY (S2)

 • připojištění pro provozování nebezpečných druhů sportů, které jsou vyjmenovány v Pojistných podmínkách

NEJČASTĚJŠÍ VÝLUKY

 • porod včetně předčasného a šestinedělí, interrupce, umělé oplodnění, vyšetření a léčení neplodnosti nebo vyšetření (včetně laboratorního a ultrazvukového) ke zjištění a sledování těhotenství, vyšetření v souvislosti s antikoncepcí včetně úhrady antikoncepce
 • rehabilitace
 • preventivní péče, očkování a ošetření nesouvisející přímo s náhlým onemocněním či úrazem
 • za události, jejichž příčina nebo příznaky nastaly před uzavřením pojistné smlouvy nebo musely být pojištěnému před uzavřením pojistné smlouvy známy

Přesný výčet a znění výluk viz pojistné podmínky čl.7

 

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE (KZPCE)

Jedná se o převratný produkt komplexního zdravotního pojištění cizinců, kdy účelem pojištění je úhrada nákladů na zdravotní služby poskytnuté pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady V ROZSAHU VŠECH RIZIK BĚŽNĚ KRYTÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ státním příslušníkům ČR, v rámci pojistné doby do sjednané hranice limitu pojistného plnění. Právo na pojistné plnění se řídí Pojistnými podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE Pojišťovny VZP, a.s., jejichž označení je uvedeno v pojistné smlouvě.
Pojistné podmínky jsou dostupné na webových stránkách Pojišťovny VZP, a.s.

Číslo pojistné smlouvy je vždy 10ti místné a začíná zpravidla čísly 163.

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou, vždy na celé měsíce, a to na 12 až 60 měsíců.

Vstup do tohoto typu pojištění je možný pouze:

 • na základě podrobné vstupní lékařské prohlídky a schválení revizním lékařem Pojišťovny VZP, a.s.,
 • min. roční historie pojištěného u Pojišťovny VZP, a.s., v rámci pojištění KZPC

UPOZORNĚNÍ: Není-li sjednáno pojištění typu „NOVOROZENEC“, JE ČEKACÍ DOBA U TĚHOTENSTVÍ 3 MĚSÍCE A U PORODU 8 MĚSÍCŮ.

V případě sjednání pojištění „NOVOROZENEC“ se čekací doba neuplatňuje a pojistné plnění od počátku vzniku pojištění zahrnuje poskytnutou péči v souvislosti s těhotenstvím, porodem i poporodní péčí o novorozence pojištěné matky.

Zvýšení limitů pojistného plnění :

 • zvýšení hranice limitu pojistného plnění na zdravotní péči, repatriace a převoz na 3 000 000,- Kč
 • zvýšení hranice dílčího limitu pojistného plnění pro péči o novorozence na 800 000,- Kč