Postup v případě škodné události

V případě škodné události se řiďte
následujícími pokyny:

 Kontaktujte asistenční službu:

 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců:
    +420 272 099 943
 • Základní zdravotní pojištění cizinců:
    +420 272 099 927
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE:
    +420 272 09 99 45
 • PREMIUM zdravotní pojištění cizinců:
    +420 272 09 99 45

Asistenční služba AXA ASSISTANCE CZ je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

 Asistenční službu kontaktujte VŽDY, když:

 • došlo ke změně zdravotního stavu pojištěného
 • pojištěný předloží průkaz pojištěného Pojišťovny VZP, a.s., je doporučeno si platnost pojištění ověřit,
 • je nutná hospitalizace pojištěného
 • je nutný operativní zákrok
 • nebo nákladnější ambulantní zákrok či vyšetření
 • ke zjištění disponibilního zůstatku limitu pojistného plnění

 

Při hlášení škodní události uveďte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno a příjmení pojištěného
 • datum narození pojištěného
 • pohlaví pojištěné osoby
 • stručný popis události (co se stalo – mechanismus úrazu, nebo o jaké onemocnění se jedná)
 • kontaktní údaje na zdravotnické zařízení a ošetřujícího lékaře pojištěného, popř. jiné kontaktní osoby

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a.s., je maximální povolená velikost příloh v emailu 15MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více emailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude email doručen.

Veškeré plánované zákroky musí být předem odsouhlaseny Pojišťovnou VZP, a.s. prostřednictvím asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ na základě lékařské zprávy.

 

Posouzení nároku:

 1. Požaduje-li zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař pouze ústní informaci, zda se pojištění na danou událost vztahuje, podá koordinátorovi asistenční služby výše uvedené informace a ten na jejich základě ověří platnost pojistné smlouvy a zpětně zdravotnické zařízení nebo ošetřujícího lékaře informuje, zda je klientova pojistná smlouva platná, na co se klientova pojistná smlouva vztahuje a jaký je obecný rozsah pojistného plnění z pojištění klienta.
 2. Pokud zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař požaduje závaznou informaci, zda se poskytnutá léčba/ošetření/vyšetření uhradí, je nutné zaslat na asistenční službu lékařskou zprávu, dle které je posouzen nárok.
 3. Požaduje-li zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař písemné potvrzení, zda a v jaké míře se pojištění vztahuje na konkrétní zákrok, vyšetření apod., je nutné zaslat asistenční službě kopii lékařské zprávy. Asistenční služba po obdržení podkladů posoudí nárok a zpětně informuje zdravotnické zařízení nebo ošetřujícího lékaře písemnou formou.
 4. Jakmile asistenční služba obdrží veškeré potřebné podklady k posouzení pojistné události, informuje zdravotnické zařízení o likviditě pojistné události: v případě ambulantního ošetření/ vyšetření – max. do 1 pracovního dne, v případě hospitalizace – max do 3 pracovních dnů
 1. Pokud zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař zašle na asistenční službu písemné podklady bez předchozího telefonického nahlášení pojistné události, asistenční služba dle zaslaných podkladů pojistnou událost zaeviduje do systému, ověří platnost pojistné smlouvy a následně po ověření pojistné smlouvy zašle zdravotnickému zařízení či ošetřujícímu lékaři potvrzení o platnosti a typu pojistné smlouvy klienta, potvrdí přijetí podkladů, případně zašle žádost o dodání dokumentů potřebných k posouzení likvidity pojistné události.

Veškeré podklady k posouzení nároku je možné zaslat buď faxem na číslo +420 272 101 001 nebo emailem na adresu info@axa-assistance.cz

Fakturace a vyúčtování nákladů:

Veškeré doklady související s pojištěním předkládané k proplacení za poskytnutou zdravotní péči (vyúčtování, faktury, zprávy apod.) a veškerou další korespondenci zasílejte výhradně na adresu pojistitele:

Pojišťovna VZP, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8