Về chúng tôi

Địa danh Công ty:
Hãng bảo hiểm VZP, a.s.
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

Liên hệ cho từng chi nhánh
Khái quát về địa chỉ liên lạc cho từng chi nhánh »

Để biết thông tin về bảo hiểm, hãy liên hệ Infoline:
tel: +420 233 006 311
e-mail: info@pvzp.cz
nhận được các thông tin: thứ hai – Thứ năm: 9:00 – 17:00, Thứ sáu: 9:00 – 16:00

Để báo yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch, bảo hiểm y tế cho người nước ngoài, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm và dịch vụ hỗ trợ, vui lòng liên hệ trợ giúp
Axa Assistance:
tel: +420 272 10 10 10
tel: +420 272 099 927
fax: +420 272 101 001

PVZP Assistance:
tel: + 420 296 841 333

Để thông báo một sự kiện được bảo hiểm từ các loại bảo hiểm khác, liên hệ với đường dây trợ giúp PVZP:
tel.: +420 233 006 311
e-mail: info@pvzp.cz
nhận được các thông tin: thứ hai – Thứ năm: 9:00 – 17:00, Thứ sáu: 9:00 – 16:00

Về in ấn và truyền thông liên hệ:
Ing. Klára Bílá
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: +420 735 199 961
E-mail: klara.bila@pvzp.cz