Báo sự kiện bảo hiểm

Báo sự kiện bảo hiểm

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Giải quyết thiệt hại như thế nào?

 1. Dựa trên tài liệu do ngài gửi, sự kiện được bảo hiểm sẽ được điều tra. Chúng tôi sẽ thông báo cho ngài về kết quả. Chúng tôi khuyên ngài nên gửi tất cả các tài liệu ngày đã nhận được về sự kiện được bảo hiểm vào biểu mẫu Báo cáo yêu cầu bồi thường sự vụ có bảo hiểm

 2. Kể từ ngày ghi trên Thông báo về sự kiện tổn thất là ngày nhận được tài liệu, thời hạn ba tháng theo luật định để thanh lý sự kiện được bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực

 3. Quyền được chi trả quyền lợi bảo hiểm hết hạn sau 4 năm kể từ khi sự kiện được bảo hiểm xảy ra

Để thông báo về sự vụ ngài hãy chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài
 • Số hợp đồng bảo hiểm
 • Những thông tin cá nhân của người có bảo hiểm
 • nếu như sự vụ có giải quyết do Công an, cơ quan đoàn cứu hỏa hoặc các cơ quan khác , xin hãy nêu địa chỉ và số công văn
 • hãy đưa ra trình tất cả các giấy tờ chứng minh sự xuất hiện sự vụ ví dụ như hóa đơn thanh toán tiền chi trả cho việc chăm sóc y tế
 • số nhà băng

Miêu tả cụ thể:

 • bản gốc chứng nhận tiền thanh toán khán chữa ở Bác sĩ, trong trường hợp, rằng có lập hóa đơn, bản gốc của hóa đơn

 • hóa đơn do bác sĩ phát hoặc hóa đơn do hiệu thuốc phát trên cơ sở đơn thuốc của bác sĩ chăm sóc (biên lai thanh toán gốc) nêu rõ số tiền và đối tượng thanh toán

 • để xác nhận thuốc và trang thiết bị y tế (nạng, kính, dụng cụ chỉnh hình, v.v.), luôn cần phải nộp đơn thuốc (có thể dùng bản sao) được cấp với tên của người có được bảo hiểm với ngày cấp, số lượng và việc mô tả

 • tin tức từ Bác sĩ, kết quả xét nghiệm v.v…

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PLUS
 • Số hợp đồng bảo hiểm
 • Những thông tin cá nhân của người có bảo hiểm
 • nếu như sự vụ có giải quyết do Công an, cơ quan đoàn cứu hỏa hoặc các cơ quan khác , xin hãy nêu địa chỉ và số công văn
 • hãy đưa ra trình tất cả các giấy tờ chứng minh sự xuất hiện sự vụ ví dụ như hóa đơn thanh toán tiền chi trả cho việc chăm sóc y tế
 • số nhà băng

Miêu tả cụ thể:

 • bản gốc chứng nhận tiền thanh toán khán chữa ở Bác sĩ, trong trường hợp, rằng có lập hóa đơn, bản gốc của hóa đơn

 • hóa đơn do bác sĩ phát hoặc hóa đơn do hiệu thuốc phát trên cơ sở đơn thuốc của bác sĩ chăm sóc (biên lai thanh toán gốc) nêu rõ số tiền và đối tượng thanh toán

 • để xác nhận thuốc và trang thiết bị y tế (nạng, kính, dụng cụ chỉnh hình, v.v.), luôn cần phải nộp đơn thuốc (có thể dùng bản sao) được cấp với tên của người có được bảo hiểm với ngày cấp, số lượng và việc mô tả

 • tin tức từ Bác sĩ, kết quả xét nghiệm v.v…

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE
 • Số hợp đồng bảo hiểm
 • Những thông tin cá nhân của người có bảo hiểm
 • Nếu như sự vụ có giải quyết do Công an, cơ quan đoàn cứu hỏa hoặc các cơ quan khác , xin hãy nêu địa chỉ và số công văn
 • Hãy đưa ra trình tất cả các giấy tờ chứng minh sự xuất hiện sự vụ ví dụ như hóa đơn thanh toán tiền chi trả cho việc chăm sóc y tế
 • Số nhà băng

Miêu tả cụ thể:

 • bản gốc chứng nhận tiền thanh toán khán chữa ở Bác sĩ, trong trường hợp, rằng có lập hóa đơn, bản gốc của hóa đơn

 • hóa đơn do bác sĩ phát hoặc hóa đơn do hiệu thuốc phát trên cơ sở đơn thuốc của bác sĩ chăm sóc (biên lai thanh toán gốc) nêu rõ số tiền và đối tượng thanh toán

 • để xác nhận thuốc và trang thiết bị y tế (nạng, kính, dụng cụ chỉnh hình, v.v.), luôn cần phải nộp đơn thuốc (có thể dùng bản sao) được cấp với tên của người có được bảo hiểm với ngày cấp, số lượng và việc mô tả

 • tin tức từ Bác sĩ, kết quả xét nghiệm v.v…

Các biểu mẫu để tải xuống Các biểu mẫu để tải xuống

Có thể thông báo sự vụ bằng: