Báo sự kiện bảo hiểm

 

Để thông báo về sự vụ ngài hãy chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

 

Có thể thông báo sự vụ bằng:


Các giấy tờ cần thiết

  • bản gốc chứng nhận tiền thanh toán khán chữa ở Bác sĩ, trong trường hợp, rằng có lập hóa đơn, bản gốc của hóa đơn
  • hóa đơn do bác sĩ phát hoặc hóa đơn do hiệu thuốc phát trên cơ sở đơn thuốc của bác sĩ chăm sóc (biên lai thanh toán gốc) nêu rõ số tiền và đối tượng thanh toán
  • để xác nhận thuốc và trang thiết bị y tế (nạng, kính, dụng cụ chỉnh hình, v.v.), luôn cần phải nộp đơn thuốc (có thể dùng bản sao) được cấp với tên của người có được bảo hiểm với ngày cấp, số lượng và việc mô tả
  • tin tức từ Bác sĩ, kết quả xét nghiệm v.v…

Giải quyết thiệt hại như thế nào?

  • Dựa trên tài liệu do ngài gửi, sự kiện được bảo hiểm sẽ được điều tra. Chúng tôi sẽ thông báo cho ngài về kết quả. Chúng tôi khuyên ngài nên gửi tất cả các tài liệu ngày đã nhận được về sự kiện được bảo hiểm vào biểu mẫu Báo cáo yêu cầu bồi thường sự vụ có bảo hiểm
  • Kể từ ngày ghi trên Thông báo về sự kiện tổn thất là ngày nhận được tài liệu, thời hạn ba tháng theo luật định để thanh lý sự kiện được bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực
  • Quyền được chi trả quyền lợi bảo hiểm hết hạn sau 4 năm kể từ khi sự kiện được bảo hiểm xảy ra

Cách giải quyết thắc mắc

Các khiếu nại của chủ hợp đồng, người được bảo hiểm và người thụ hưởng được chuyển đến địa chỉ trụ sở đăng ký của Hãng bảo hiểm và được giải quyết bằng văn bản, trừ trường hợp chủ hợp đồng, người được bảo hiểm, người thụ hưởng và Hãng bảo hiểm có thỏa thuận khác.

Địa chỉ của Hãng bảo hiểm: Pojišťovna VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1

Cá nhân có quyền đồng thời cũng có quyền khiếu nại ở nhà băng quốc gia CH Séc ČNB, , Na Příkopě 28, Praha 1, Đường dây liên lạc +420 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.