Điều kiện bảo hiểm chung

Điều kiện bảo hiểm chung

Trang Chủ Điều kiện bảo hiểm chung

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Điều kiện bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 03/2022 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PLUS - Điều kiện bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 02/2023 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE - Điều kiện bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 02/2023 )

Bảo hiểm trách nhiệm - Điều kiện bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 06/2020 )

Bảo hiểm tai nạn - Điều kiện bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 06/2020 )

Tiền bồi thường hàng ngày cho việc nhập viện - Điều kiện bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 09/2021 )

Danh sách các hoạt động và thể thao (EN)

(có hiệu lực từ 06/2020 )

Bảng đánh giá - Hậu quả vĩnh viễn của tai nạn (EN)

(có hiệu lực từ 01/2020 )