Liên lạc

Liên lạc

Trụ sở chính:

Pojišťovna VZP, a. s.
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1


Liên hệ với các điểm bán hàng cá nhân


Để báo yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch, bảo hiểm y tế cho người nước ngoài, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm và dịch vụ hỗ trợ, vui lòng liên hệ trợ giúp Axa Assistance:

tel: +420 233 006 311e-mail: info@pvzp.cz

nhận được các thông tin: thứ hai – Thứ năm: 9:00 – 17:00, Thứ sáu: 9:00 – 16:00


Về in ấn và truyền thông liên hệ:

 

+420 233 006 311

info@pvzp.cz


Để báo cáo một sự kiện bảo hiểm từ các loại bảo hiểm khác, hãy liên hệ với đường dây thông tin của PVZP:

Liên hệ cho dịch vụ hỗ trợ