Tài liệu thông tin sản phẩm bảo hiểm – IPID

Tài liệu thông tin sản phẩm bảo hiểm – IPID

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài - IPID (ENG)

(có hiệu lực từ 01/2021 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PLUS - IPID (ENG)

(có hiệu lực từ 09/2023 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE - IPID (ENG)

(có hiệu lực từ 09/2023 )