Các tài liệu khác

Các tài liệu khác

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài - Đơn đăng ký / thông báo (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài - Yêu cầu bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài - Hợp đồng mẫu

(có hiệu lực từ 09/2023 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PLUS - Yêu cầu bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PLUS - Hợp đồng mẫu

(có hiệu lực từ 09/2023 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE - Yêu cầu bảo hiểm (EN)

(có hiệu lực từ 09/2023 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE - Hợp đồng mẫu

(có hiệu lực từ 09/2023 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng (PLUS, EXLUSIVE) - bảng câu hỏi sức khỏe (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng (PLUS, EXCLUSIVE) - Quy trình kiểm tra y tế đầu vào Sơ sinh (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PLUS - Giấy ủy quyền (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE - Giấy ủy quyền (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE - Phạm vi của các dịch vụ chăm sóc được quản lý (EN)

(có hiệu lực từ 01/2022 )

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài - Danh sách các hoạt động và thể thao

(có hiệu lực từ 01/2020 )