Cách giải quyết thắc mắc

Cách giải quyết thắc mắc

Các khiếu nại của chủ hợp đồng, người được bảo hiểm và người thụ hưởng được chuyển đến địa chỉ trụ sở đăng ký của Hãng bảo hiểm và được giải quyết bằng văn bản, trừ trường hợp chủ hợp đồng, người được bảo hiểm, người thụ hưởng và Hãng bảo hiểm có thỏa thuận khác.

Địa chỉ của Hãng bảo hiểm:
Pojišťovna VZP, a.s.
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

Cá nhân có quyền đồng thời cũng có quyền khiếu nại ở nhà băng quốc gia CH Séc ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, Đường dây liên lạc +420 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.