Tôi sẽ phải làm gì khi muốn đến Bác sĩ?

Xin liên hệ với cơ quan AXA Assistance trợ giúp chúng tôi ,và thực hiện theo chỉ dẫn của họ. Dịc vụ hỗ trợ này làm việc nonstop, nói bằng tất cả các ngôn ngữ cơ bản của thế giới, có sẵn danh sách các bác sĩ và các cơ sở ý tế có hợp đồng với Hãng bảo hiểm của chúng tôi, nó có thể bảo lãnh việc thanh toán cho các cơ sở y tế và v.v…Liên hệ với cơ quan trợ giúp có trên thẻ bảo hiểm. của cá nhân.