Dịch vụ hỗ trợ AXA Assistance

Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp cho VZP, a.s. một công ty quốc tế hỗ trợ nổi tiếng AXA Assistance.

Dịch vụ này hiện có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ của thế giới, hoạt động trong 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Trong trường hợp xảy ra sự kiện có bảo hiểm, hãy liên hệ trung tâm hỗ trợ tại địa chỉ:


Bảo hiểm đi du lịch

Tel.: +420 272 10 10 10
SMS: +420 606 60 17 55

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng Plus

Tel.: +420 272 09 99 43

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng PREMIUM

Tel.: +420 272 09 99 45

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Tel.: +420 272 09 99 27

Email: info@axa-assistance.cz

Bảo hiểm du lịch thẻ bảo hiểm y tế Châu Âu ‘Châu Âu’

dịch vụ hỗ trợ được cung cấp bởi công ty:

Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.

Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
tel: +420 296 339 686
SMS: +420 605 297 020
fax: +420 296 339 630
e-mail: eurocross@eurocross.cz