Trang Chủ Předsmluvní informace – VI
Předsmluvní informace – VI

Předsmluvní informace – VI

A. Pojišťovna nebo také Pojistitel: Pojišťovna VZP, a.s.

právní forma: akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9100 druh
subjektu: Neživotní pojišťovna
hlavní předmět činnosti: pojišťovací činnost
adresa sídla: Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1
členský stát: Česká republika
IČO: 27116913

B. Stížnosti zákazníka, pojištěného nebo oprávněné osoby lze písemně podat u pojišťovacích zprostředkovatelů Pojišťovny VZP, a.s., nebo přímo u pojistitele nebo se lze se stížností obrátit na úřad dohledu nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijních připojištění, vykonávaný Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1.

C. Zákazník, pojištěný nebo oprávněné osoby mají právo se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; https://adr.coi.cz/cs, nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 07462425, tel.: +(420) 602 273 096, email: kancelar@ombudsmancap.cz; www.ombudsmancap.cz.

D. Zpráva o solventnosti pojistitele je uvedena na www.pvzp.cz.

E. Povaha odměny pracovníků v souvislosti se sjednávaným pojištěním je formou provize, která se řídí provizním systémem pojišťovny. Odměnu nevyplácí zákazník distributorovi pojištění přímo.

 

Další informace o pojištění

A. Právo na pojistné plnění se řídí příslušnými Pojistnými podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Pojistné podmínky jsou samostatnou přílohou pojistné smlouvy, jejich označení a sjednaná pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné podmínky jsou kdykoliv dostupné u pojišťovacího zprostředkovatele nebo na webových stránkách pojišťovny (www.pvzp.cz).

B. V případě porušení povinností zákazníka má pojistitel právo na snížení pojistného plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. Dále má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by za daných podmínek smlouvu neuzavřel.