Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

 

Oznámením se rozumí ústní či písemné podání fyzické osoby – oznamovatele, který vykonával nebo vykonává pro společnost Pojišťovna VZP, a.s. práci nebo jinou obdobnou činnost nebo s ní byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Pojišťovna VZP, a.s., a které

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Pojišťovna VZP, a.s. k rukám příslušné osoby, kterými byli v rámci společnosti Pojišťovna VZP, a.s. určeni Mgr. et Mgr. Anežka Paříková a Ing. Marek Kareš, MBA, a to následujícími způsoby:

  1. písemně na e-mail wb@pvzp.cz,
  2. písemně v zalepené obálce k rukám příslušné osoby na adresu Pojišťovna VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, přičemž na obálce musí být uvedeno „NEOTEVÍRAT – WHISTLEBLOWING“,
  3. ústně na telefonní čísla 739 541 707, 735 704 472, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod.,
  4. ústně prostřednictvím oznamovatelem vyžádané osobní schůzky s příslušnou osobou, která se uskuteční v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o ni oznamovatel požádal.

Oznámení lze rovněž učinit Ministerstvu spravedlnosti způsobem uveřejněným na jeho internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Společnost Pojišťovna VZP, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Pojišťovna VZP, a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou osob, které vykonávají práci jinou obdobnou činnost pro společnost PVZP servis s.r.o., IČO 256 53 270, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1.

 

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, ochrana před odvetnými opatřeními podle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se oznamovatel dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.