Poučení klientů Pojišťovny VZP, a. s., o zpracování osobních údajů

Poučení klientů Pojišťovny VZP, a. s., o zpracování osobních údajů

Pojišťovna VZP, a. s., IČO: 27116913, sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9100 jako správce (dále také jen jako Správce) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), si Vás zdvořile dovoluje informovat, že:

 • Vašimi osobními údaji jsou pro nás jako pro pojišťovnu typicky tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa Vašeho bydliště, email a telefon, případně i další údaje, podle kterých Vás můžeme identifikovat. Stejné údaje jsou i osobními údaji Vašich dětí, resp. osob, ke kterým máte rodičovskou odpovědnost.
 • Zpracovávat osobní údaje můžeme na základě právních předpisů upravujících pojišťovnictví, včetně rodných čísel, neboť takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení naší právní povinnosti jako správce osobních údajů.
 • Osobní údaje nám poskytujete, abychom Vám mohli poskytnout veškeré naše služby, které žádáte, tedy zejména, abychom s Vámi mohli uzavřít příslušnou pojistnou smlouvu a zajistit s ní související činnosti (asistence, likvidace pojistné události), a abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje také zpracováváme, abychom Vám mohli nabídnout celé portfolio našeho pojištění (marketingová sdělení). Pokud byste nám je neposkytli, nemohli bychom Vám naše služby (například uzavření pojistné smlouvy) poskytnout.
 • Osobní údaje jako údaje tzv. subjektu údajů tedy budou zpracovány:
  • pro nezbytné splnění našich právních povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a
  • pro nezbytné splnění pojistné smlouvy, kterou s námi máte uzavřenou.
 • Pojišťovna uchovává Vaše osobní údaje nejdéle do konce desátého kalendářního roku od zániku Vašeho pojištění. Nedošlo-li ke sjednání pojištění, uchovává pojišťovna Vaše osobní údaje nejpozději do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s Vámi. Po tuto dobu je musíme zpracovávat (uchovávat), abychom mohli dostát svým zákonným povinnostem, neboť nám tak přikazuje zákon o distribuci pojištění a zajištění, a případně, abychom také mohli chránit své oprávněné zájmy.
 • Nemusíte mít obavy, že bychom Vaše osobní údaje předávali do ciziny jiným osobám nebo jakýmkoli mezinárodním organizacím.
 • Vaše osobní údaje mohou také být zpracovávány našimi smluvními partnery, kteří pro Vás zajišťují v součinnosti s námi služby v pojišťovnictví, tedy služby spojené s Vaší pojistnou smlouvou. Těmito partnery (zpracovateli) jsou typicky pojišťovací zprostředkovatelé, asistenční služba, samostatní likvidátoři pojistných událostí a naši IT dodavatelé.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány a analyzovány pouze prostřednictvím informačních technologií a podobných řešení, ale vždy individuálně našimi zaměstnanci.
 • Mezi Vaše práva patří kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl udělen, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech naší společnosti.
 • Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, kontaktujte naši společnost prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO), kterým je náš zaměstnanec paní Alena Horáková, e-mail: dpo@pvzp.cz, tel.: +420 233 006 239.

Zavázali jsme se dodržovat sektorovou regulaci, kterou představují Samoregulační standardy k uplatňování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v pojišťovnictví. Jejich znění naleznete zde.