Časté dotazy

Vyberte téma, ke kterému máte dotaz:

Možná už někdo vaši otázku položil

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám, ozveme se vám co nejdříve.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ozveme se, co nejdříve to bude možné.

Úvod Časté dotazy
Cestovní pojištění

Mám sjednané cestovní připojištění Bezstarostná jízda a mé vozidlo vypovědělo službu. Co mám dělat?

Jako první zavolejte asistenční službu na tel. č. +420 226 294 294, která vám pomůže zařídit odtah vozidla do nejbližšího servisu na vaší cestě, kde vám sdělí, jak je oprava složitá a jak dlouho potrvá. Následně se s asistenční službou domluvíte na dalších krocích i na případném přistavení náhradního vozu, abyste se dostali v pořádku do cíle vaší cesty. Naše asistenční služba je vám k dispozici nonstop.

Jsem pojištěn i pro případ terorismu?

Riziko terorismu je standardní součástí cestovního pojištění PVZP a klient za něj nepřiplácí. Pojišťovna ovšem neplní v případě, že by se pojištěný na události aktivně podílel nebo za události vzniklé v oblasti, pro kterou orgán státní správy vydal z jakýchkoliv důvodů upozornění, doporučení nebo varování před cestami nebo pobytem v takové oblasti. Doporučujeme, aby klienti před cestou sledovali aktuální informace na stánkách www.mzv.cz v rubrice „CESTUJEME“ – „Varování před cestami“ a v „Přehledu všech upozornění na cesty“.

Jsem bezpříspěvkový dárce krve, mám nárok na cestovní pojištění zdarma?

Bezpříspěvkoví dárci krve mohou (při splnění určitých podmínek) získat pojištění léčebných výloh zdarma (na dobu maximálně 35 dní za jeden kalendářní rok) nebo roční cestovní pojištění pro opakované pobyty v cizině za zvýhodněnou sazbu pojistného – „paušál BDK“.

Mám sjednané pojištění do Francie, bude se pojištění vztahovat i na jinou zemi, přes kterou budu cestovat?

V případě, že si sjednáte cestovní pojištění např. do Francie, bude se pojištění vztahovat i na všechny státy Evropy, evropskou část Ruska, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Turecko, Izrael a Kypr.

Chystám se na hory, je potřeba si sjednat pojištění horské služby?

Rozsah pojistného plnění u pojištění samotných léčebných výloh zahrnuje ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět (tedy i případné využití horské služby, převoz vrtulníkem a svoz pacienta ze sjezdovky apod.). Naopak výlukou u tohoto pojištění jsou převozy, vyhledávací, pátrací a zachraňovací akce, pokud zároveň nedošlo k pojistné události na zdraví pojištěného (např. pátrací akce, pokud se někdo ztratí v horách a nic se mu nestane). K tomu by sloužilo případně pojištění zásahu horské záchranné služby.

Jsem těhotná, můžu se u vás pojistit na cestu do zahraničí?

Samozřejmě i těhotná žena se může u nás pojistit na cestu do zahraničí, nicméně pojistnou událostí není např. porod včetně předčasného porodu, šestinedělí, interrupce nebo laboratorní a ultrazvuková vyšetření ke zjištění a sledování těhotenství. V případě škodní události by byla hrazena zdravotní péče související s poskytnutím akutní a neodkladné péče, nikoli však ošetření/kontroly v rámci sledování gravidity. Těhotným klientkám doporučujeme před vycestováním navštívit svého gynekologa za účelem prohlídky včetně vyjádření k plánované cestě.

Stal se mi úraz v zahraničí, jak mám postupovat?

V tomto případě je potřeba kontaktovat asistenční službu AXA Assistance a řídit se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.

Proč si mám sjednat cestovní pojištění, když mám evropský průkaz pojištění?

I přes členství ČR v EU nemůžeme nést odpovědnost za různé výklady nutného a neodkladného léčení v jednotlivých zemích. Z cestovního pojištění léčebných výloh se navíc hradí i náklady na spoluúčast za ošetření, hospitalizaci a poplatky za předpis léků, které je podle pravidel v dané zemi EU, v plné výši. Bez cestovního pojištění léčebných výloh musí klient tyto poplatky v rámci EU hradit. Cestovní pojištění zahrnuje služby asistence nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce (pomoc klientům v nouzi, právní poradenství, usnadnění komunikace v zahraničním zdravotnickém zařízení, kontakt s rodinou, …). Cestovní pojištění plně kryje náklady spojené s repatriací zraněného nebo nemocného klienta do ČR včetně nezbytného odborného doprovodu. Podle pravidel EU repatriace není hrazena. Cestovní pojištění plně kryje i převoz tělesných ostatků do ČR. Podle pravidel EU převoz tělesných ostatků hrazen není.

Jak s evropským průkazem pojištění…?

Cestovní pojištění zahrnuje služby asistence nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce (pomoc klientům v nouzi, právní poradenství, usnadnění komunikace v zahraničním zdravotnickém zařízení, kontakt s rodinou, …). Cestovní pojištění plně kryje náklady spojené s repatriací zraněného nebo nemocného klienta do ČR včetně nezbytného odborného doprovodu. Podle pravidel EU repatriace není hrazena. Cestovní pojištění plně kryje i převoz tělesných ostatků do ČR. Podle pravidel EU převoz tělesných ostatků hrazen není.

Pojištění Fénix

Na jaké nemoci se pojištění pro případ závažných onemocnění Fénix vztahuje?

Pojištění pro případ závažných onemocnění Fénix se primárně vztahuje na zhoubné a nezhoubné nádory. Úzce se k němu ale váže celá řada připojištění, díky nimž se pojištění Fénix vztahuje na všechna obvyklá vážná onemocnění jako infarkt, mrtvice, Alzheimerova a Parkinsonova choroba a další.

Musím před uzavřením pojištění pro případ závažných onemocnění absolvovat lékařskou prohlídku?

Ne, před uzavřením pojistné smlouvy nemusíte chodit na lékařskou prohlídku ani dokládat příjmy.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobím zaměstnavateli?

Ne, újma způsobená zaměstnavateli je ve výlukách.

Můžu si pojistit i chalupu/garáž/zahradu?

Ano, umíme pojistit nejen rodinné domy a byty v osobním vlastnictví, budovy ve výstavbě, trvale i rekreačně obývané chaty a to včetně stavebního materiálu určeného ke stavbě či rekonstrukci stavby atd. Pojistíme také garáže, oplocení, bazény, kůlny, stodoly, bazény, zahrady apod.

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobí můj pes?

Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, tzn. i jako vlastník nebo opatrovatel domácích a drobných hospodářský zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice.

Sjednal jsem si pojištění odpovědnosti, vztahuje se toto pojištění i na moji rodinu?

Ano, ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěny i osoby v poměru rodinném, a to pokud trvale žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Pojištění podnikatelů

Když vyrobím výrobek, který někomu způsobí škodu, jsem v případě pojištění podnikatelů chráněn?

Ano, pojištění podnikatelů od PVZP se vztahuje i na případ, že vadný výrobek způsobí někomu újmu na zdraví nebo na majetku.

Pro koho je určeno pojištění podnikatelů od PVZP?

Jedná se o univerzální pojištění pro podnikatele, obce, města, vlastníky bytových domů či příspěvkové a rozpočtové organizace s hodnotou majetku do 500 milionů korun.

Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb

Jak se mohu chránit v případě, že ukončím svoji praxi?

V případě ukončení lékařské praxe nabízíme tzv. udržovací pojištění, které vás chrání i po ukončení aktivní lékařské praxe, pokud na vás vznese pacient nárok na náhradu újmy.

Lze si sjednat přerušení provozu z důvodu nemoci či karantény samostatně?

Pojištění přerušení provozu ordinace nabízíme výlučně s pojištěním majetku.

Obsahuje pojištění odpovědnosti pro poskytovatele zdravotních služeb též provozní odpovědnost?

Ano, součástí balíčku pojištění odpovědnosti běžně nabízíme pojištění profesní odpovědnosti a dále pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění vozidel

Jak používáme prohlášení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti při stanovení výše pojistného?

Základním smyslem používání prohlášení o škodném průběhu je zohlednění předcházejícího škodního průběhu pojištění daného klienta pro výši pojistného. Pojistníci, kteří neměli škody budou mít výhodnější pojistné než pojistníci, kteří škody ve sledovaném období měli.
  1. Škodní průběh se používá pro detailnější posouzení rizikovosti smlouvy pojistníka
  2. Informace o době pojištění a škodním průběhu pojistníka se získají z České kanceláře pojistitelů (ČKP).
  3. ČKP sdružuje informace o škodní historii klienta od jednotlivých pojišťoven.
  4. Pojišťovna VZP a.s. vychází pouze z historie 10 kalendářních let zpět s připočtením měsíců od počátku roku do data počátku pojištění
  5. Škodní průběh se uplatňuje pouze na stejnou kategorii vozidla
  6. Nepřevádí se škodní historie z pojistníka na jiného pojistníka
  7. Sloučení škodního průběhu je možné pouze u fyzické osoby a totožné fyzické osoby podnikající a obráceně.
  8. Lze uznat potvrzení o pojistně škodní historii ze zahraničí, ale pouze za předpokladu, že bude obsahovat stejný rozsah informací jako u českého ekvivalentu – zejména doba pojištění v měsících, počet pojistných událostí, uvedení osoby, ke které se škodní historie týká a bude vystaven zahraničním pojistitelem.

Co znamená neomezená asistence u pojištění vozidel?

Neomezená asistence znamená, že ať už se vám s vaším autem na cestách stane cokoliv, postaráme se o to, abyste se dostali bezpečně domů.

Jaký druh pojištění vozidel PVZP poskytuje?

Nabízíme jak standardní povinné ručení, tak havarijní pojištění vozidel nebo doplňková připojištění jako např. pojištění skel, odcizení nebo pojištění pro případ živelní události.

Úrazové pojištění

Na jakém principu funguje úrazové pojištění?

Úrazové pojištění vám v případě úrazu poskytne finanční kompenzaci, abyste kvůli pracovnímu výpadku nebo např. trvalým následkům po úraze nepřišli o standard, na který jste zvyklí.

Musím před uzavřením úrazového pojištění projít lékařskou prohlídkou?

Ne, lékařskou prohlídku pro uzavření úrazového pojištění nepožadujeme.

Vztahuje se úrazové pojištění i na pracovní úrazy?

Ano, úrazové pojištění od PVZP se vztahuje i na úrazy vzniklé při práci a na pracovišti.

Kde všude je úrazové pojištění platné?

Úrazové pojištění od PVZP platí jak v České republice, tak po celém světě.

V jakém věkovém rozpětí si mohu úrazové pojištění sjednat?

Úrazové pojištění se mohou sjednat všichni od narození (prostřednictvím svých zákonných zástupců) až do 70 let s platností pojištění až do 85 let věku.

Můžu si sjednat úrazové pojištění, i když vykonávám rizikovou sportovní činnost?

Ano, u úrazového pojištění lze připojistit různé činnosti a sporty dle rizikovosti.

Zdravotní pojištění cizinců

Nabízíte zdravotní pojištění cizinců shodné s veřejným zdravotním pojištěním v ČR?

Náš pojistný produkt Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE je kvalitním zdravotním pojištěním určeným pro cizince. Svým rozsahem je shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Pojistné plnění je omezeno limitem na jednu pojistnou událost a připojistit lze i pojištění pro případ hospitalizace a pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor.

Vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na sportovní aktivity?

Záleží na typu sjednaného pojištění a typu sportovních činností. U pojistného produktu Základní zdravotní pojištění cizinců je možné si připojistit nebezpečné sporty. U pojistných produktů Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS a Komplexního zdravotního pojištění EXCLUSIVE jsou sportovní aktivity součástí pojištění (s výjimkou profesionálních sportů, které lze ovšem připojistit).

Jsou ze zdravotního pojištění cizinců hrazeny léky přímo klientovi?

Léky si klient hradí v lékárně sám a následně žádá pojišťovnu o jejich proplacení, které je možné pouze v případě, že úhrada je vyšší než 100 Kč.

Jsem těhotná, jaké pojištění si mám sjednat?

Pokud jste těhotná, doporučujeme sjednat Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS nebo pojištění EXCLUSIVE typu Standard + Novorozenec. U tohoto typu pojištění se neuplatňuje v případě plnění za poskytnutou zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem čekací doba, která by se u typu Standard uplatňovala. Navíc je z tohoto pojištění hrazena i poporodní péče o novorozence (od jeho narození do max. 3 měsíců věku), tj. zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace.

Mohu navštívit jakéhokoli lékaře nebo zdravotní zařízení?

Klienti by měli navštěvovat naše smluvní lékaře a zdravotní zařízení, pokud se nejedná o akutní péči.

Jak mám postupovat, když potřebuji navštívit lékaře?

Kontaktujte, prosím, naši asistenční službu a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop, hovoří všemi základními světovými jazyky, má k dispozici aktuální seznam našich smluvních lékařů a zdravotních zařízení, popř. může dát zdravotnímu zařízení garanci úhrady a podobně. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.

Chystám se zajít na vaši pobočku a sjednat pro manželku (kolegu, známého, …) KZPC PLUS, co budu s sebou potřebovat?

Jestliže se klient nenachází v České republice, může ho při sjednání komplexního zdravotního pojištění cizinců (dále KZPC) zastoupit i někdo jiný, tzv. pojistník (tj. osoba, která uzavře pojistnou smlouvu a zaplatí pojistné). Pojistník potřebuje k uzavření pojistné smlouvy svůj doklad totožnosti a údaje o pojišťované osobě: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a adresu, kde se pojištěný bude v ČR zdržovat. Dále je potřeba mít s sebou vyplněný zdravotní dotazník s vlastnoručním podpisem pojišťované osoby, případně jejího zákonného zástupce, a to v originále.

Budu studovat v České republice. Univerzita vyžaduje potvrzení, že mám sjednané pojištění, které bude hradit covid-19. Můžete mi takové potvrzení vystavit?

Ano. Na vyžádání můžeme vystavit požadované potvrzení. V tomto případě se nám ozvěte na e-mail info@pvzp.cz a nebo nás kontaktujte telefonicky na +420 233 006 311.

Mám zájem o očkování proti covidu-19. Bude očkování hrazeno z mého pojištění?

V současné době je umožněna registrace k očkování v ČR pouze účastníkům veřejného zdravotního pojištění. Jestliže se podmínky v budoucnu změní, bude na to Pojišťovna VZP, a. s., reagovat, a za dohodnutých podmínek bude očkování hrazeno v rámci pojištění.

Je možné si sjednat doplňkové pojištění, které by mi hradilo i dobrovolné testování?

Dobrovolné testování lze uhradit z Nadstandardního plnění, které je součástí všech smluv produktu Komplexního zdravotního pojištění cizinců PLUS. U produktů Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive je Nadstandardní plnění součástí většiny smluv sjednaných od 1. 6. 2020.

Mám sjednané zdravotní pojištění cizinců. Pokrývá mé pojištění také testování metodou PCR a antigenní testování?

PCR testování je hrazeno, jestliže je předepsáno hygienickou stanicí nebo lékařem, dobrovolné PCR testování nehradíme. Dobrovolné PCR testování lze uhradit z Nadstandardního plnění, které zahrnuje již většina smluv komplexního zdravotního pojištění cizinců. Antigenní testování, které bylo vyhlášeno zdarma pouze pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění ze zdravotního pojištění cizinců, není možné hradit. Klienti je mohou podstoupit pouze jako samoplátci. V případě, že mají platnou pojistnou smlouvu na komplexní zdravotní pojištění s uvedeným limitem Nadstandard, pak je možné z tohoto limitu žádat o proplacení antigenního testování do výše tohoto limitu.

Mám sjednané zdravotní pojištění cizinců. Pokud onemocním covid-19, budete hradit veškerou péči?

Ano. Ze zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a. s., je hrazena veškerá akutní zdravotní péče spojená s léčbou onemocnění covid-19 , a to včetně případné hospitalizace. Z komplexního zdravotního pojištění bude hrazena i neakutní zdravotní péče v souvislosti s tímto onemocněním, a to v rozsahu pojistných podmínek.

Zdravotní pojištění Patron

Jaký je rozdíl mezi úrazovým pojištěním a pojištěním Patron?

Pojištění Patron je pojištění pro případ hospitalizace a pro případ pracovní neschopnosti. V případě, že jste po úraze hospitalizován anebo v pracovní neschopnosti, je vám za každý takový den vyplácena pojistná částka.

OSTATNÍ

Potřeboval bych smlouvu v anglickém jazyce (pro ambasádu atd.), je to možné?

Ano, potvrzení v anglickém jazyce vystavíme na základě žádosti pojistníka.

Našel jsem chybu ve smlouvě, jak mám postupovat?

V tomto případě se obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky na číslo +420 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz .

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám, ozveme se vám co nejdříve.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ozveme se, co nejdříve to bude možné.