Hlášení škod

Hlášení škod

Cestovní pojištění

Jak probíhá řešení škody?

 1. Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři Oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

 2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.

 3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Kontakty na asistenční službu naleznete na zadní straně kartičky pojištěné osoby

K hlášení události si připravte tyto doklady:

Cestovní pojištění do zahraničí
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. faktury za poskytnutou zdravotní péči
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Potřebné doklady

  • originál potvrzení o platbě za lékařské ošetření, v případě, že je vystavena faktura, tak originál této faktury
  • účty vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře (originál potvrzení o úhradě) s uvedením výše a předmětu úhrady
  • k potvrzením za léky a prostředky zdravotnické techniky (berle, brýle, ortézy atd.) je vždy nutné předložit recept (lze v kopii) vystavený na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisem
  • lékařská zpráva, výsledky vyšetření apod.
  • u sjednaného typu pojištění „Opakovaný pobyt“ písemný doklad prokazující pobyt pojištěného na území ČR v době kratší než 90 dnů před vznikem pojistné události v zahraničí. K tomuto doložení slouží letenka či jízdenka vydaná na jméno pojištěného, na které je vyznačeno, že cesta byla uskutečněna z ČR, potvrzení z cestovního dokladu apod.
 • Pojištění léčebných výloh

  • originály účtů vystavené lékařem s uvedením výše a předmětu úhrady, včetně originálu dokladu o zaplacení účtu
  • originál neuhrazené faktury
  • originály účtů za léky a prostředky zdravotnické techniky, včetně kopie receptu
  • lékařská zpráva s uvedením diagnózy, výsledky vyšetření apod.
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • Úrazové pojištění
  Trvalé následky:

  • lékařská zpráva ze zahraničí
  • lékařské zprávy z ČR z průběhu léčení včetně lékařských zpráv z rehabilitace
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií

  Smrt následkem úrazu:

  • úmrtní list
  • lékařské osvědčení o příčině smrti
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že pojištěncův souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • Pojištění osobních věcí

  • policejní protokol
  • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události (např. vyloupené místnosti nebo vozidla)
  • seznam odcizených (zničených) věcí
  • originály pořizovacích dokladů odcizených (zničených) věcí
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění stornovacích poplatků

  • kopie objednávky služby nebo cestovní smlouvy
  • potvrzení skutečnosti, pro kterou bylo nutné zaplacenou službu zrušit (např. lékařskou zprávu)
  • doklad o zaplacení služby (zájezd, letenka, hotel apod.)
  • vyúčtování stornovacích poplatků poskytovatelem služby
  • doklad o částce, která vám byla poskytovatelem služby vrácena
  • stornovací podmínky poskytovatele služby
 • Pojištění odpovědnosti – škoda na věci

  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
  • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události
  • písemné výpovědi poškozených a svědků
  • originály pořizovacích dokladů zničených (poškozených) věcí
  • doklady o opravě poškozených věcí
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění odpovědnosti – újma na zdraví

  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
  • kompletní lékařská dokumentace poškozené osoby
  • písemné svědecké výpovědi
  • písemné uplatnění náhrady poškozeným, případně žaloba poškozeného
  • písemné vyjádření pojištěného k zavinění a výši náhrady
  • rozhodnutí státního úřadu (státního zástupce, soudu, znalecký posudek)
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zásahu horské služby

  • originál potvrzení o úhradě zásahu horské služby, příp. originál neuhrazené faktury
  • protokol ze zásahu horské služby
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění pro případ hospitalizace

  • propouštěcí lékařská zpráva z hospitalizace v zahraničí
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění cestovních dokladů

  • originály dokladů prokazující výši škody (poplatek za vystavení náhradního cestovního dokladu v zahraničí, doprava a ubytování související s vydáním náhradního cestovního dokladu)
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zpoždění zavazadel

  • originály dokladů o předání zavazadel leteckému přepravci
  • písemné potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel obsahující datum, čas a délku trvání zpoždění
  • originály dokladů stvrzujících pořízení věcí nezbytných pro zabezpečení základních životních potřeb
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzením ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zpoždění dopravního prostředku

  • písemné potvrzení dopravce o zpoždění odjezdu, které obsahuje datum, čas a délku trvání zpoždění
  • jízdenka/letenka
  • originály dokladů stvrzujících vynaložení nákladů na stravu, úschovu zavazadel a ubytování
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zmeškání dopravního prostředku

  • doklady prokazující příčinu události (např. policejní protokol, vyjádření nebo potvrzení dopravce)
  • jízdenka/letenka zmeškaného dopravního prostředku
  • originály dokladů stvrzujících vynaložení nákladů na náhradní dopravu
  • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Český turista
 • originál potvrzení o platbě za lékařské ošetření, v případě, že je vystavena faktura, tak originál této faktury
 • účty vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře (originál potvrzení o úhradě) s uvedením výše a předmětu úhrady
 • k potvrzením za léky a prostředky zdravotnické techniky (berle, brýle, ortézy atd.) je vždy nutné předložit recept (lze v kopii) vystavený na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisem
 • lékařská zpráva, výsledky vyšetření apod.
 • u sjednaného typu pojištění „Opakovaný pobyt“ písemný doklad prokazující pobyt pojištěného na území ČR v době kratší než 90 dnů před vznikem pojistné události v zahraničí. K tomuto doložení slouží letenka či jízdenka vydaná na jméno pojištěného, na které je vyznačeno, že cesta byla uskutečněna z ČR, potvrzení z cestovního dokladu apod.

Detailní popis:

 • Pojištění léčebných výloh

  • účty vystavené lékařem s uvedením výše a předmětu úhrady, včetně dokladu o zaplacení účtu
  • originál neuhrazené faktury
  • účty za léky a prostředky zdravotnické techniky, včetně kopie receptu
  • lékařská zpráva s uvedením diagnózy, výsledky vyšetření apod.
  • propouštěcí zprávu v případě hospitalizace
  • v případě úmrtí kopii úmrtního listu a lékařského osvědčení o příčině smrti
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • Úrazové pojištění
  Trvalé následky:

  • lékařská zpráva ze zahraničí
  • lékařské zprávy z ČR z průběhu léčení včetně lékařských zpráv z rehabilitace
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií

  Smrt následkem úrazu:

  • úmrtní list
  • lékařské osvědčení o příčině smrti
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že pojištěncův souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • Pojištění osobních věcí, pojištění elektroniky

  • policejní protokol
  • v případě dopravní nehody policejní protokol o šetření dopravní nehody
  • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události (např. vyloupené místnosti nebo vozidla)
  • seznam odcizených (zničených) věcí
  • pořizovací doklady odcizených (zničených) věcí
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění stornovacích poplatků

  • kopie objednávky služby nebo cestovní smlouvy
  • potvrzení skutečnosti, pro kterou bylo nutné zaplacenou službu zrušit (např. lékařskou zprávu)
  • doklad o zaplacení služby (zájezd, letenka, hotel apod.)
  • vyúčtování stornovacích poplatků poskytovatelem služby (stornofakturu)
  • doklad o částce, která vám byla poskytovatelem služby vrácena
  • stornovací podmínky poskytovatele služby
 • Pojištění odpovědnosti – škoda na věci

  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
  • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události
  • písemné výpovědi poškozených a svědků
  • pořizovací doklady zničených (poškozených) věcí
  • doklady o opravě poškozených věcí
  • písemné prohlášení poškozeného o vzniku škodní události s rozsahem následků a požadavky na náhradu škody
  • bankovní spojení poškozeného / potvrzení o úhradě od poškozeného
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění odpovědnosti – újma na zdraví

  • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
  • kompletní lékařská dokumentace poškozené osoby
  • písemné svědecké výpovědi
  • písemné uplatnění náhrady poškozeným, případně žaloba poškozeného
  • písemné vyjádření pojištěného k zavinění a výši náhrady
  • písemné prohlášení poškozeného o vzniku škodní události s rozsahem následků a požadavky na náhradu škody
  • bankovní spojení poškozeného / potvrzení o úhradě od poškozeného
  • rozhodnutí státního úřadu (státního zástupce, soudu, znalecký posudek)
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla

  • policejní protokol nebo jiný záznam z šetření události
  • nájemní smlouvu o zapůjčení vozidla
  • fotodokumentaci s rozsahem škody
  • pojistnou smlouvu o havarijním pojištění, pokud není součástní nájemní smlouvy
  • doklad o uhrazené spoluúčasti
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zásahu horské služby

  • originál potvrzení o úhradě zásahu horské služby, příp. originál neuhrazené faktury
  • protokol ze zásahu horské služby
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění pro případ hospitalizace

  • propouštěcí lékařská zpráva z hospitalizace v zahraničí
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zpoždění zavazadel

  • doklady o předání zavazadel leteckému přepravci
  • písemné potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel obsahující datum, čas a délku trvání zpoždění
  • doklady stvrzujících pořízení věcí nezbytných pro zabezpečení základních životních potřeb
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzením ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zpoždění dopravního prostředku

  • písemné potvrzení dopravce o zpoždění odjezdu, které obsahuje datum, čas a délku trvání zpoždění
  • jízdenka/letenka
  • doklady stvrzujících vynaložení nákladů na stravu, úschovu zavazadel a ubytování
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • Pojištění zmeškání dopravního prostředku

  • doklady prokazující příčinu události (např. policejní protokol, vyjádření nebo potvrzení dopravce)
  • jízdenka/letenka zmeškaného dopravního prostředku
  • doklady stvrzující vynaložení nákladů na náhradní dopravu
  • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Bezstarostná jízda – balíček připojištění
 • originál potvrzení o platbě za lékařské ošetření, v případě, že je vystavena faktura, tak originál této faktury
 • účty vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře (originál potvrzení o úhradě) s uvedením výše a předmětu úhrady
 • k potvrzením za léky a prostředky zdravotnické techniky (berle, brýle, ortézy atd.) je vždy nutné předložit recept (lze v kopii) vystavený na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisem
 • u sjednaného typu pojištění „Opakovaný pobyt“ písemný doklad prokazující pobyt pojištěného na území ČR v době kratší než 90 dnů před vznikem pojistné události v zahraničí. K tomuto doložení slouží letenka či jízdenka vydaná na jméno pojištěného, na které je vyznačeno, že cesta byla uskutečněna z ČR, potvrzení z cestovního dokladu apod.

Detailní popis:

 • Pojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla

  • policejní protokol nebo jiný záznam z šetření události
  • nájemní smlouvu o zapůjčení vozidla
  • fotodokumentaci s rozsahem škody
  • pojistnou smlouvu o havarijním pojištění, pokud není součástní nájemní smlouvy
  • doklad o uhrazené spoluúčasti
  • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Cestovní pojištění

Zde můžete ohlásit vaši škodní událost

Formuláře ke stažení

Pokud chcete nahlásit událost jinak než online, využijte následující formuláře:

Oznámit událost lze:


 

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

Cestovní pojištění

Zde můžete zjistit stav své pojistné události

Zjistit stav zde

 

*Platí jen pro Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění cizinců, Úrazové pojištění, pojištění Fénix, pojištění Patron,
pojištění majetku a domácnosti a o obecné odpovědnosti