Řešení škod u pojištění občanů

Jak ohlásit škodní událost?

  • telefonicky na čísle +420 233 006 311 v pracovní den od 9:00 do 16:00
  • na každém prodejním místě
  • prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodní události a jeho zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovna VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 na odbor likvidace pojistných událostí
  • zasláním vyplněného a naskenovaného formuláře na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz
  • oznámení události musí být učiněno bez zbytečného odkladu
  • pojištěný je povinen zajistit doklady a fotodokumentaci prokazující vznik, příčinu a rozsah škody, včetně uchování poškozených a zničených věcí

Jak probíhá řešení škody?

  • Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.
  • Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.
  • Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Pojišťovna VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1
Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.

Spotřebitel má právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; https://adr.coi.cz/cs