Úvod Aktuality Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s., následující prohlášení.

1. Pojišťovna VZP, a.s. hradí léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním COVID-19, včetně umístění do karantény (i preventivní) a náklady na repatriaci v případě pozdějšího návratu, a to bez rozdílu označení rizikovosti cílové destinace s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Podmínkou pro pojistné krytí v těchto oblastech je, že si klient sjednal cestovní pojištění v balíčku NADSTANDARD.
U produktu Český turista platí stejné podmínky v případě sjednání balíčku Túra.

Klient musí splňovat podmínky pro vstup do země, kterou navštíví, tyto podmínky jsou dány místními orgány (např. negativní COVID test, karanténa, očkování).

Pro informace o jednotlivých státech doporučujeme, před nástupem na cestu, sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

2. Pojišťovna VZP, a.s. nerozlišuje, v případě nákazy, zda je pojištěná osoba na COVID-19 očkovaná či nikoli.

3. Při vyhlášení karantény navštíveného státu se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě). V případě, že je klientovi zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba, aby se klient obrátil nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.

4. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, JE onemocnění (včetně COVID-19) vzniklé v době pojištění předmětem pojištění stornovacích poplatků.
V případě, že je klient umístěn do tzv. preventivní karantény/izolace, kdy se žádné onemocnění neprokáže, lze takovou událost považovat za předmět pojištění, pokud si klient sjednal pojištění stornovacích poplatků v rámci balíčku NADSTANDARD. Pojistná ochrana se pak vztahuje i na případy, kdy klient nebyl vpuštěn do dopravního prostředku (letadlo, autobus apod.) ze zdravotních důvodů.
Za preventivní karanténu se nepovažuje karanténa, kterou klient musí podstoupit po návratu ze zahraničí.
Za pojistnou událost se nepovažuje případ, kdy státní správa daného státu vyhlásí změnu v podmínkách vstupu do země (např. vstup jen pro očkované osoby).
U produktu Český turista platí stejné podmínky v případě sjednání balíčku Túra.

5. Pojištění stornovacích poplatků je možné sjednat do jakékoli země bez ohledu, na kterém stupni rizikovosti nákazy se cíl cesty nachází. Avšak pojistnou událostí NENÍ obava z onemocnění v cílové destinaci. V případě, že pojištěný onemocní COVID-19 před cestou a z tohoto důvodu nemůže cestovní službu nastoupit, může se při splnění ostatních podmínek jednat o pojistnou událost.

6. V případě zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí nebo jiným orgánem státní správy jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů, zákazu vycestování – např. z ČR či přicestování do jakékoli země), NELZE takovou událost považovat z pojištění stornovacích poplatků za pojistnou.

7. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost z pojištění stornovacích poplatků. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

8. V případě sjednání pojištění pro případ hospitalizace a umístění pojištěné osoby do karantény i mimo zdravotnické zařízení (např. hotel), náleží pojištěnému pojistné plnění z tohoto rizika, a to i v případě, že karanténa probíhá mimo zdravotnické zařízení (např. hotel).

9. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného za předpokladu, že nečerpal pojistné plnění.