Historie

Pojišťovna VZP a.s.

vznikla jako dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 16.1.2004. Sídlem společnosti je

Lazarská 1718/3
110 00, Praha 1

Vznik společnosti

Vznik společnosti úzce souvisí s novelou zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, kde byla v § 3 odst. 2 zrušena možnost provozovat pojišťovací činnost jinými právnickými osobami dle zvláštního předpisu a omezila tento rozsah pouze na akciové společnosti nebo družstva. Tyto změny nabyly účinnosti dnem 1.1.2004.

Na základě této skutečnosti nebyla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále VZP ČR) oprávněna nadále vykonávat pojišťovací činnost provozovatele smluvního (soukromého) zdravotního pojištění.

Smluvní zdravotní pojištění provozované VZP ČR mělo však oporu ještě v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, který tuto činnost umožňoval provozovat do doby vstupu České republiky do Evropské unie, tedy do 1.5.2004.

VZP ČR provozovala smluvní zdravotní pojištění – pojištění léčebných výloh do zahraničí a zdravotní pojištění cizinců již od roku 1993 a vybudovala si v této oblasti silnou pozici na trhu. V oblasti zdravotního pojištění cizinců plnila dokonce velmi významnou roli záchranné sociální sítě, neboť cizinci, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do veřejného zdravotního pojištění, neměli jinou možnost úhrady zdravotní péče, než hotovostní platbou přímo zdravotnickému zařízení.

Na základě rozhodnutí Správní rady VZP ČR řešila VZP ČR dopad novely zákona o pojišťovnictví na provozování smluvního zdravotního pojištění formou založení dceřiné akciové společnosti. V rámci procesu vytvoření samostatného subjektu, tj. Pojišťovny VZP, a.s., byly provedeny následující kroky:

K 1.5.2004 došlo k ukončení pojišťovací činnosti VZP ČR v oblasti smluvního zdravotního pojištění a role aktivního pojistitele přešla na novou dceřinou společnost s obchodním názvem Pojišťovna VZP, a.s., která současně přebrala pojistný kmen. VZP ČR však zůstala i nadále hlavní distribuční sítí pojistných produktů Pojišťovny VZP, a.s..

I navzdory náročnému transformačnímu procesu, dopadům vstupu ČR do Evropské unie na provozované pojistné produkty a vynaloženým zřizovacím nákladům dosáhla Pojišťovna VZP, a.s., v prvním roce svého samostatného působení na pojistném trhu velmi příznivého hospodářského výsledku. Zároveň došlo k navýšení základní kapitálu na 100 milionů korun z vlastních zdrojů.

Veškeré finanční prostředky vložené do dceřiné společnosti VZP ČR byly výhradně prostředky kumulované z provozování soukromého připojištění, nikoliv prostředky z veřejného zdravotního systému.

Pojišťovna VZP, a.s., si během let upevňovala svou pozici na pojistném trhu. V roce 2009 se podařilo navýšit svůj základní kapitál z 100 milionů na částku 120 milionů korun. Během následujících let se základní kapitál postupně navyšoval a v roce 2012 dosáhl výše 210 milionů korun.

V roce 2010 v rámci zvýšení nabídky služeb klientům rozšířit své produktové portfolio, zažádala Českou národní banku o rozšíření rozsahu povolené činnosti. Česká národní banka schválila rozšíření licencí mimo jiné o úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než nádražních vozidlech, pojištění škod na majetku, všeobecné pojištění odpovědnosti, pojištění různých finančních ztrát, pojištění právní ochrany a o pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště.

Tato skutečnost umožnila zahájit etapu expanze pojišťovny na pojistném trhu.

Prvním krokem v rámci budování nového produktového portfolia bylo vytvoření kompletní nabídky cestovního pojištění. Pojištění léčebných výloh v zahraniční tak bylo rozšířeno o další doplňková připojištění, a to zejména o úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění osobních věcí. Na podzim roku 2011 vyšla Pojišťovna VZP, a.s., s dalšími dvěma novými produkty, a to se zdravotním pojištěním PATRON a exkluzívním zdravotním pojištěním pro cizince.

Na jaře roku 2012 byl uveden na trh produkt Úrazové pojištění a na podzim byly spuštěny produkty majetkového a odpovědnostního pojištění PODNIKATEL Pojištění středních podnikatelů a LÉKAŘ – Pojištění majetku a odpovědnosti spolu s profesní odpovědností poskytovatele ambulantních zdravotních služeb, včetně lékáren a optik. Došlo též k rozšíření produktu PATRON o pojištění nadstandardní zdravotní péče.

V dubnu 2013 byl spuštěn nový unikátní produkt Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive, tedy první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem srovnatelné s veřejným zdravotním pojištěním. V roce 2017 PVZP, a.s. vyšla na trh s novým pojištěním odpovědnosti zaměstnanců.

Dalším významným krokem bylo navýšení kapitálu Pojišťovny VZP, a.s., na 300 miliónů Kč v dubnu 2017.

Koncem roku 2017 obdržela Pojišťovna VZ ,a.s. od ČNB další rozšíření licenčního rámce, tentokrát hlavně o velmi poptávané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. Obdržením této „licence“ se stala Pojišťovna VZP, a.s. kompletní neživotní pojišťovnou se všemi druhy neživotního pojištění. Od března 2018 PVZP tak úspěšně vstoupila na velmi turbulentní trh pojištění vozidel, a to jak v oblasti povinného ručení, tak i havarijního pojištění. Velmi úspěšný rok 2018 završila pojišťovna historicky nejvyšším výsledkem předepsaného pojistného, a to ve výši 654 mil. Kč, což oproti roku 2017 znamená nárůst o 29%, v číslech o více než 144 mil. Kč. Základní kapitál byl navýšen na 308 mil. Kč.