Informace pro zdravotnická zařízení

Důležité informace pro zdravotnická zařízení

Jak postupovat u cizinců se zdravotním pojištěním od Pojišťovny VZP, a. s.?

1. Pojištěný při návštěvě zdravotnického zařízení vždy předkládá průkaz totožnosti a průkaz pojištěného (dovoluje-li mu to jeho zdravotní stav).
 • Ověřte, zda souhlasí identifikační údaje pojištěného z průkazu pojištěného s průkazem totožnosti.
 • Zkontrolujte platnost pojištění (pojistná doba – počátek a konec platnosti pojištění, čekací doba na těhotenství a porod).
 • Zjistěte typ pojištění a přesný název pojistného produktu.
2. Kontaktujte asistenční službu. Na průkazu jsou uvedeny kontakty na asistenční službu, kterou kontaktujte před poskytnutím nebo čerpáním zdravotní péče.
Asistenční služba je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 
 • AXA Assistance CZ
 • Základní zdravotní pojištění cizinců: +420 272 099 927
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS: +420 272 099 943
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE: +420 272 09 99 45
 • Zdravotní pojištění cizinců DIAMOND: +420 272 09 99 45
 • nebo Asistenční služba Pojišťovny VZP, a.s.: + 420 296 841 333
  Hlavní důvody, proč kontaktovat asistenční službu:
 • ověření platnosti průkazu,
 • ověření rozsahu sjednaného zdravotního pojištění v souvislosti s konkrétním zdravotním stavem cizince – pacienta,
 • ověření disponibilního zůstatku limitu pojistného plnění,
 • garance proplacení zdravotní péče
 • v případě ambulantního ošetření poskytnutí platební garance na konkrétní částku
Při hlášení škodní události uveďte:
 •   číslo pojistné smlouvy
 •   jméno a příjmení pojištěného
 •   datum narození pojištěného
 •   pohlaví pojištěné osoby
 •   stručný popis události (co se stalo – mechanismus úrazu nebo o jaké onemocnění se jedná)
 •   kontaktní údaje na zdravotnické zařízení a ošetřujícího lékaře pojištěného, popř. jiné kontaktní osoby
3. DŮLEŽITÉ!

Veškeré plánované zákroky musí být předem odsouhlaseny Pojišťovnou VZP, a. s., prostřednictvím asistenční služby na základě lékařské zprávy. Veškeré podklady k posouzení nároku je možné zaslat e-mailem na adresu: insurance@axa-assistance.cz nebo pvzp-asistence@eurocross.cz

 • AXA Assistance CZ
 • Základní zdravotní pojištění cizinců: +420 272 099 927
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS: +420 272 099 943
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE: +420 272 09 99 45
 • Zdravotní pojištění cizinců DIAMOND: +420 272 09 99 45
 • nebo Asistenční služba Pojišťovny VZP, a.s.: + 420 296 841 333
 
4. Zašlete do PVZP vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb k proplacení

Veškeré doklady související s pojištěním předkládané k proplacení vámi poskytnuté zdravotní péče (vyúčtování, faktury, paměťová zařízení, zprávy apod.) a veškerou další korespondenci zasílejte výhradně na adresu:

 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • Lazarská 1718/3
 • 110 00 Praha 1

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a. s., je maximální povolená velikost příloh v e-mailu 15 MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více e-mailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude e-mail doručen.

Co pojišťovna hradí a co nehradí?

Název pojistného produktu
Základní zdravotní pojištění
cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS
Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE
Komplexní zdravotní pojištění cizinců DIAMOND
CO JE HRAZENO
Zdravotní služby v souvislosti s náhlým onemocněním nebo úrazem, které vyžaduje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Nebezpečné sporty
Zdravotní služby v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění do limitu pojistného plnění, uplatňují se však některé výluky z pojištění
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Novorozenec
 • Profesionální sporty
Zdravotní služby v rozsahu veřejného zdravotního pojištění do limitu pojistného plnění, neuplatňují se výluky z pojištění
Pojištění se vztahuje i na chronická onemocnění, jejichž počátek nastal před počátkem platnosti pojištění (preexistence).
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Novorozenec
 • Profesionální sporty
Zdravotní služby v rozsahu veřejného zdravotního pojištění do limitu pojistného plnění, neuplatňují se výluky z pojištění.
Pojištění se vztahuje i na chronická onemocnění, jejichž počátek nastal před počátkem platnosti pojištění (preexistence).
Navíc může být sjednáno připojištění nadstandardního plnění nad rámec zdravotních služeb veřejného zdravotního pojištění (do výše samostatného limitu).
TYPY POJIŠTĚNÍ:
 • Standard
 • Novorozenec
 • Profesionální sporty
CO NENÍ HRAZENO
Zdravotní služby, které jsou odkladné a lze je poskytnout až po návratu pojištěného do své země.
Zdravotní služby v případě nemocí nebo úrazů, kterévznikly před počátkem pojištění.(preexistence)
Zdravotní služby v souvislosti s těhotenstvím a porodem, preventivní prohlídky, očkování, orgánové transplantace apod.
Úrazy vzniklé při profesionální sportovní činnosti a extrémních či adrenalinových sportech.
Zdravotní služby v případě nemocí nebo úrazů, které vznikly před počátkem pojištění. (preexistence)
Zdravotní služby poskytnuté během čekací doby
 • 3 měsíce těhotenství
 • 8 měsíců porod
Čekací doby se neuplatňují v případě sjednání pojištění typu Novorozenec.
Nepovinná očkování.
Další výluky uvedeny v pojistných podmínkách.
Produkt neobsahuje žádné výluky z pojištění (zdravotní i nezdravotní)
Zdravotní služby poskytnuté během čekací doby
 • 3 měsíce těhotenství
 • 8 měsíců porod
Čekací doby se neuplatňují v případě sjednání pojištění typu Novorozenec.
Produkt neobsahuje žádné výluky z pojištění (zdravotní i nezdravotní)
Zdravotní služby poskytnuté během čekací doby
 • 3 měsíce těhotenství
 • 8 měsíců porod
Čekací doby se neuplatňují v případě sjednání pojištění typu Novorozenec.
Kontakt na asistenční službu
+420 272 09 99 27
+420 272 09 99 43
+420 272 09 99 45
+420 272 09 99 45

Jak vypadá průkaz pojištěného podle pojistného produktu?

Posouzení nároku

 1. Požaduje-li zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař pouze ústní informaci, zda se pojištění na danou událost vztahuje, podá koordinátorovi asistenční služby výše uvedené informace a ten na jejich základě ověří platnost pojistné smlouvy a zpětně zdravotnické zařízení nebo ošetřujícího lékaře informuje, zda je klientova pojistná smlouva platná, na co se klientova pojistná smlouva vztahuje a jaký je obecný rozsah pojistného plnění z pojištění klienta.
 2. Pokud zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař požaduje závaznou informaci, zda se poskytnutá léčba/ošetření/vyšetření uhradí, je nutné zaslat na asistenční službu lékařskou zprávu, dle které je posouzen nárok.
 3. Požaduje-li zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař písemné potvrzení, zda a v jaké míře se pojištění vztahuje na konkrétní zákrok, vyšetření apod., je nutné zaslat asistenční službě kopii lékařské zprávy. Asistenční služba po obdržení podkladů posoudí nárok a zpětně informuje zdravotnické zařízení nebo ošetřujícího lékaře písemnou formou.
 4. Jakmile asistenční služba obdrží veškeré potřebné podklady k posouzení pojistné události, informuje zdravotnické zařízení o likviditě pojistné události – v případě ambulantního ošetření/vyšetření zpravidla do 1 pracovního dne, v případě hospitalizace zpravidla do 3 pracovních dnů.
 5. Pokud zdravotnické zařízení nebo ošetřující lékař zašle na asistenční službu písemné podklady bez předchozího telefonického nahlášení pojistné události, asistenční služba dle zaslaných podkladů pojistnou událost zaeviduje do systému, ověří platnost pojistné smlouvy a následně po ověření pojistné smlouvy zašle zdravotnickému zařízení či ošetřujícímu lékaři potvrzení o platnosti a typu pojistné smlouvy klienta, potvrdí přijetí podkladů, případně zašle žádost o dodání dokumentů potřebných k posouzení likvidity pojistné události.
 6. Poskytnutí předgarance na úhradu zdravotní péče: Předgaranci poskytuje asistenční služba na konkrétní částku za konkrétní ošetření
 • Poskytnutí předgarance je vázáno na předem definované podmínky jako oznámení ošetření na asistenční službu, délka pojištění, následné doložení lékařské zprávy k vyúčtování.
 • Platba na základě předgarance je realizována ve smluvních cenách stanovených ve smlouvě o spolupráci.

Veškeré podklady k posouzení nároku je možné zaslat e-mailem na adresu
insurance@axa-assistance.cz nebo
pvzp-asistence@eurocross.cz

VYÚČTOVÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Pojišťovna VZP, a.s. preferuje elektronické zasílání vyúčtování poskytnuté zdravotní péče svým klientům dle stejných pravidel jako ve veřejném zdravotním pojištění, a to prostřednictvím níže uvedených aplikací, které jsou ZDARMA.

Smluvní zdravotnická zařízení

Pojišťovna VZP, a. s., nabízí svým smluvním zdravotnickým zařízením program pro nahrávání dávek. Jedná se o speciální software, pomocí kterého můžete nahrávat vaše vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a.s. přímo do informačního systému pojišťovny, což podstatně zpříjemní a urychlí zpracování předloženého vyúčtování a vzájemnou komunikaci. Tento jednoduchý program se nazývá „Nahrávání dávek pro Pojišťovnu VZP, a.s.“ (ND PVZP) a jeho obsluha je velmi jednoduchá. V případě zájmu o bližší informace a přístupové údaje nás kontaktujte e-mailem na adrese: evyuctovani@pvzp.cz.

Smluvní i nesmluvní zdravotnická zařízení

Pojišťovna VZP, a. s. ve spolupráci se společností CompuGroup Medical, prostřednictvím modulu eDávky umožnila rychle vyřešit agendu vyúčtování provedených výkonů elektronickou cestou. Modul eDávky je přístupný pro všechny lékaře, kteří používají některý z ambulantních software společnosti CompoGroup Medical : PC DOKTOR, PC DENT, AMICUS, MEDICUS, DENTIST + , TURBOASISTENT SQL.
Modul eDávka je na náklady Pojišťovny VZP, a.s. pro ty lékaře, kteří jej nemají zakoupený, ZDARMA!
V případě zájmu o bližší informace a přístupové údaje nás kontaktujte e-mailem na adrese: evyuctovani@pvzp.cz.

Kontakty pro zdravotnická zařízení

Kontakty pro řešení problematiky týkající se smluv mezi zdravotnickými zařízeními a Pojišťovnou VZP, a. s.:

Dotazy ohledně hlášení škodních událostí:

 • AXA Assistance CZ, s. r. o.
 • tel.: +420 272 099 927
 • fax: +420 272 101 001
 • nebo
 • Asistenční služba Pojišťovny VZP, a.s.
 • Tel.: + 420 296 841 300

Jiné dotazy ohledně pojištění:

 • Infolinka Pojišťovny VZP, a. s.
 • tel.: 233 006 311
 • e-mail: info@pvzp.cz