Řešení škod u pojištění FÉNIX

Co dělat v případě pojistné události?

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy onkologického onemocnění pojištěného v době trvání pojištění. O pojistnou událost se nejedná, pokud byl u pojištěného jakýkoliv zhoubný nádor diagnostikován v době před uzavřením pojistné smlouvy.
Čekací doba je 90 dní (doba, po kterou nelze čerpat pojistné plnění, které by jinak bylo pojistnou událostí; počítá se od prvního dne pojistné doby).

V případě, že dojde k pojistné události, je potřeba ohlásit škodní událost prostřednictvím vyplněného formualáře. To můžete provést jednoduše a hned několika způsoby:

  • na každém prodejním místě
  • zasláním naskenovaného formuláře s příslušnými doklady na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. (Maximální velikost přílohy v e-mailu je 15 MB. V případě větších příloh, rozdělte dokumentaci do více e-mailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude e-mail doručen.)
  • zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, na Odbor likvidace pojistných událostí
Ke každé škodní události vyplňte jeden formulář „Ohlášení škodní události“. Vyplňte vždy všechna pole. Nezapomeňte do formuláře uvést informaci o způsobu zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem).

Jak probíhá řešení škody?

  • Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.
  • Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.
  • Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Pojišťovna VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1
Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.