Řešení škod u cestovního pojištění

Jak postupovat při řešení škod?

 1. V případě škodní události kontaktujte asistenční službu AXA Assistance a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop. Kontakty na asistenční službu naleznete na zadní straně kartičky pojištěné osoby – tel.: +420 272 101 010, fax: +420 272 101 001, SMS: + 420 606 601 755, e-mail: info@axa-assistance.cz.
 2. Oznamte škodní událost pojišťovně vyplněním formuláře a doložením všech potřebných dokladů.
 3. Na základě předložené dokumentace prošetříme škodní událost a o výsledku vás vyrozumíme.

Jak oznámit škodní událost?

V případě, že dojde k pojistné události, je potřeba ji ohlásit pojišťovně prostřednictvím vyplněného formuláře a doložením potřebných dokladů. To můžete provést jednoduše a hned několika způsoby:

 • na každém prodejním místě
 • zasláním naskenovaného formuláře s příslušnými doklady na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. Originály dokladů si uschovejte, v průběhu likvidace můžete být vyzváni k jejich doložení.
 • zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, na odbor likvidace pojistných událostí

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a. s., je maximální povolená velikost příloh v e-mailu 15 MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více e-mailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude e-mail doručen.

Ke každé škodní události a ke každé pojištěné osobě vyplňte jeden formulář „Oznámení škodní události“. Vyplňte vždy všechna pole. Nezapomeňte do formuláře uvést informaci o způsobu zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem). Pojistné plnění je zasíláno pouze v Kč.

Potřebné doklady

 • originál potvrzení o platbě za lékařské ošetření, v případě, že je vystavena faktura, tak originál této faktury
 • účty vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře (originál potvrzení o úhradě) s uvedením výše a předmětu úhrady
 • k potvrzením za léky a prostředky zdravotnické techniky (berle, brýle, ortézy atd.) je vždy nutné předložit recept (lze v kopii) vystavený na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisem
 • lékařská zpráva, výsledky vyšetření apod.
 • u sjednaného typu pojištění „Opakovaný pobyt“ písemný doklad prokazující pobyt pojištěného na území ČR v době kratší než 90 dnů před vznikem pojistné události v zahraničí. K tomuto doložení slouží letenka či jízdenka vydaná na jméno pojištěného, na které je vyznačeno, že cesta byla uskutečněna z ČR, potvrzení z cestovního dokladu apod.
Pojištění léčebných výloh
 • účty vystavené lékařem s uvedením výše a předmětu úhrady, včetně dokladu o zaplacení účtu
 • originál neuhrazené faktury
 • účty za léky a prostředky zdravotnické techniky, včetně kopie receptu
 • lékařská zpráva s uvedením diagnózy, výsledky vyšetření apod.
 • propouštěcí zprávu v případě hospitalizace
 • v případě úmrtí kopii úmrtního listu a lékařského osvědčení o příčině smrti
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
Úrazové pojištění
Trvalé následky:
 • lékařská zpráva ze zahraničí
 • lékařské zprávy z ČR z průběhu léčení včetně lékařských zpráv z rehabilitace
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
Smrt následkem úrazu:
 • úmrtní list
 • lékařské osvědčení o příčině smrti
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že pojištěncův souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
Pojištění osobních věcí, pojištění elektroniky
 • policejní protokol
 • v případě dopravní nehody policejní protokol o šetření dopravní nehody
 • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události (např. vyloupené místnosti nebo vozidla)
 • seznam odcizených (zničených) věcí
 • pořizovací doklady odcizených (zničených) věcí
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění stornovacích poplatků
 • kopie objednávky služby nebo cestovní smlouvy
 • potvrzení skutečnosti, pro kterou bylo nutné zaplacenou službu zrušit (např. lékařskou zprávu)
 • doklad o zaplacení služby (zájezd, letenka, hotel apod.)
 • vyúčtování stornovacích poplatků poskytovatelem služby (stornofakturu)
 • doklad o částce, která vám byla poskytovatelem služby vrácena
 • stornovací podmínky poskytovatele služby
Pojištění odpovědnosti – škoda na věci
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události
 • písemné výpovědi poškozených a svědků
 • pořizovací doklady zničených (poškozených) věcí
 • doklady o opravě poškozených věcí
 • písemné prohlášení poškozeného o vzniku škodní události s rozsahem následků a požadavky na náhradu škody
 • bankovní spojení poškozeného / potvrzení o úhradě od poškozeného
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění odpovědnosti – újma na zdraví
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • kompletní lékařská dokumentace poškozené osoby
 • písemné svědecké výpovědi
 • písemné uplatnění náhrady poškozeným, případně žaloba poškozeného
 • písemné vyjádření pojištěného k zavinění a výši náhrady
 • písemné prohlášení poškozeného o vzniku škodní události s rozsahem následků a požadavky na náhradu škody
 • bankovní spojení poškozeného / potvrzení o úhradě od poškozeného
 • rozhodnutí státního úřadu (státního zástupce, soudu, znalecký posudek)
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla
 • policejní protokol nebo jiný záznam z šetření události
 • nájemní smlouvu o zapůjčení vozidla
 • fotodokumentaci s rozsahem škody
 • pojistnou smlouvu o havarijním pojištění, pokud není součástní nájemní smlouvy
 • doklad o uhrazené spoluúčasti
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění zásahu horské služby
 • originál potvrzení o úhradě zásahu horské služby, příp. originál neuhrazené faktury
 • protokol ze zásahu horské služby
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění pro případ hospitalizace
 • propouštěcí lékařská zpráva z hospitalizace v zahraničí
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění zpoždění zavazadel
 • doklady o předání zavazadel leteckému přepravci
 • písemné potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel obsahující datum, čas a délku trvání zpoždění
 • doklady stvrzujících pořízení věcí nezbytných pro zabezpečení základních životních potřeb
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzením ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění zpoždění dopravního prostředku
 • písemné potvrzení dopravce o zpoždění odjezdu, které obsahuje datum, čas a délku trvání zpoždění
 • jízdenka/letenka
 • doklady stvrzujících vynaložení nákladů na stravu, úschovu zavazadel a ubytování
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění zmeškání dopravního prostředku
 • doklady prokazující příčinu události (např. policejní protokol, vyjádření nebo potvrzení dopravce)
 • jízdenka/letenka zmeškaného dopravního prostředku
 • doklady stvrzující vynaložení nákladů na náhradní dopravu
 • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění sport
 • policejní protokol
 • v případě dopravní nehody policejní protokol o šetření dopravní nehody
 • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události (např. vyloupené místnosti nebo vozidla)
 • seznam odcizených (zničených) věcí
 • pořizovací doklady odcizených (zničených) věcí
 • v případě zpoždění sportovního vybavení: doklady o předání zavazadel leteckému přepravci, písemné potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel obsahující datum, čas a délku trvání zpoždění
 • v případě propadnutí kauce: potvrzení o úhradě kauce, lékařskou zprávu či obdobnou zdravotní dokumentaci
 • v případě propadnutí poplatku za sportovní hru či turnaj: potvrzení o úhradě startovného, přihlášku na sportovní hru / turnaj, potvrzení od pořadatele o propadnutí poplatku, lékařskou zprávu či jinou lékařskou dokumentaci potvrzující nemožnost zúčastnit se sportovní hry / turnaje, doklad od přepravní společnost potvrzující zpoždění dopravního prostředku
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění cestovních plánů
 • doklady prokazující příčinu události (např. propouštěcí zprávu z nemocnice, úmrtní list, policejní protokol, potvrzení od hasičů nebo místního úřadu o vzniku značné škody na majetku, doklad o označení příslušné oblasti za život/zdraví ohrožující, výzvu MZV k opuštění oblasti
 • jízdenka/letenka prokazující skutečný návrat do vlasti
 • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění bezpečnostních rizik
 • policejní protokol o vzniklé události
 • úřední doklad prokazující vyhlášení oblasti za nebezpečnou
 • účty za dopravní a ubytovací služby
 • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
Pojištění veterinární péče
 • doklad o zaplacení veterinární péče včetně výpisu provedených zákroků
 • doklad o úhradě předepsané medikace
 • lékařské zprávy veterinárního lékaře
 • kopii pasu zvířete
 • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Jak probíhá řešení škody?

 • Na základě vámi předložené dokumentace bude škodní událost prošetřena. V případě nutnosti vás vyzveme k doložení další dokumentace nezbytné pro šetření události (např. originály dokladů, výpis ze zdravotní dokumentace apod.) O výsledku šetření Vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři Oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu škodní události
 • Od data uvedeného na formuláři Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události
 • Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Pojišťovna VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.