Řešení škod u cestovního pojištění

 

K hlášení události si připravte tyto doklady:

 

Oznámit událost lze:


Jak postupovat při řešení škod?

 1. V případě vzniku škodní události kontaktujte asistenční službu AXA Assistance a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop. Kontakty na asistenční službu naleznete na zadní straně kartičky pojištěné osoby – tel.:+420 272 101 010, fax.:+420 272 101 001, SMS:+420 606 601 755, email:info@axa-assistance.cz
 2. Oznamte škodní událost pojišťovně, nejlépe online, s doložením všech potřebných dokladů.
 3. Na základě předložené dokumentace prošetříme škodní událost a o výsledku vás vyrozumíme.

Jak probíhá řešení škody?

 • Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři Oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události
 • Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události
 • Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události

Potřebné doklady

 • originál potvrzení o platbě za lékařské ošetření, v případě, že je vystavena faktura, tak originál této faktury
 • účty vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře (originál potvrzení o úhradě) s uvedením výše a předmětu úhrady
 • k potvrzením za léky a prostředky zdravotnické techniky (berle, brýle, ortézy atd.) je vždy nutné předložit recept (lze v kopii) vystavený na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisem
 • lékařská zpráva, výsledky vyšetření apod.
 • u sjednaného typu pojištění „Opakovaný pobyt“ písemný doklad prokazující pobyt pojištěného na území ČR v době kratší než 90 dnů před vznikem pojistné události v zahraničí. K tomuto doložení slouží letenka či jízdenka vydaná na jméno pojištěného, na které je vyznačeno, že cesta byla uskutečněna z ČR, potvrzení z cestovního dokladu apod.

Pojištění léčebných výloh

 • originály účtů vystavené lékařem s uvedením výše a předmětu úhrady, včetně originálu dokladu o zaplacení účtu
 • originál neuhrazené faktury
 • originály účtů za léky a prostředky zdravotnické techniky, včetně kopie receptu
 • lékařská zpráva s uvedením diagnózy, výsledky vyšetření apod.
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií

Úrazové pojištění


Trvalé následky:

 • lékařská zpráva ze zahraničí
 • lékařské zprávy z ČR z průběhu léčení včetně lékařských zpráv z rehabilitace
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií

Smrt následkem úrazu:

 • úmrtní list
 • lékařské osvědčení o příčině smrti
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že pojištěncův souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.
 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií

Pojištění osobních věcí

 • policejní protokol
 • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události (např. vyloupené místnosti nebo vozidla)
 • seznam odcizených (zničených) věcí
 • originály pořizovacích dokladů odcizených (zničených) věcí
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění stornovacích poplatků

 • kopie objednávky služby nebo cestovní smlouvy
 • potvrzení skutečnosti, pro kterou bylo nutné zaplacenou službu zrušit (např. lékařskou zprávu)
 • doklad o zaplacení služby (zájezd, letenka, hotel apod.)
 • vyúčtování stornovacích poplatků poskytovatelem služby
 • doklad o částce, která vám byla poskytovatelem služby vrácena
 • stornovací podmínky poskytovatele služby

Pojištění odpovědnosti – škoda na věci

 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • fotodokumentace poškozených nebo zničených věcí nebo místa vzniku škodní události
 • písemné výpovědi poškozených a svědků
 • originály pořizovacích dokladů zničených (poškozených) věcí
 • doklady o opravě poškozených věcí
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění odpovědnosti – újma na zdraví

 • policejní protokol, pokud byla událost šetřena policií
 • kompletní lékařská dokumentace poškozené osoby
 • písemné svědecké výpovědi
 • písemné uplatnění náhrady poškozeným, případně žaloba poškozeného
 • písemné vyjádření pojištěného k zavinění a výši náhrady
 • rozhodnutí státního úřadu (státního zástupce, soudu, znalecký posudek)
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění zásahu horské služby

 • originál potvrzení o úhradě zásahu horské služby, příp. originál neuhrazené faktury
 • protokol ze zásahu horské služby
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění pro případ hospitalizace

 • propouštěcí lékařská zpráva z hospitalizace v zahraničí
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění cestovních dokladů

 • originály dokladů prokazující výši škody (poplatek za vystavení náhradního cestovního dokladu v zahraničí, doprava a ubytování související s vydáním náhradního cestovního dokladu)
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění zpoždění zavazadel

 • originály dokladů o předání zavazadel leteckému přepravci
 • písemné potvrzení dopravce o zpožděném dodání zavazadel obsahující datum, čas a délku trvání zpoždění
 • originály dokladů stvrzujících pořízení věcí nezbytných pro zabezpečení základních životních potřeb
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzením ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění zpoždění dopravního prostředku

 • písemné potvrzení dopravce o zpoždění odjezdu, které obsahuje datum, čas a délku trvání zpoždění
 • jízdenka/letenka
 • originály dokladů stvrzujících vynaložení nákladů na stravu, úschovu zavazadel a ubytování
 • v případě sjednaného druhu pobytu „Opakovaný“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Pojištění zmeškání dopravního prostředku

 • doklady prokazující příčinu události (např. policejní protokol, vyjádření nebo potvrzení dopravce)
 • jízdenka/letenka zmeškaného dopravního prostředku
 • originály dokladů stvrzujících vynaložení nákladů na náhradní dopravu
 • v případě typu pojištění „Opakovaný pobyt“ – doklad, že váš souvislý pobyt v zahraničí před vznikem události nepřesáhl 90 dnů, např. letenka z ČR, potvrzení o návštěvě lékaře v ČR, potvrzení ze školy či zaměstnání v ČR, jakýkoliv úřední doklad z ČR atd.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, e-mail: info@cnb.cz.