Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

 

 

9. 3. 2020 – Aktualizace 12.1. 2021

Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s. (dále jen PVZP), následující prohlášení.

1. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek i při cestě do státu, který je označen na semaforu MZV červeně (v případě mimoevropských zemí se jedná o státy, kam MZV nedoporučuje nebo zakazuje cestovat), a to v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody (nikoli běžné návštěvy), právní důvody, studium, povolání – za povolání se v tomto případě myslí i profesionální sportovci /umělci/vykonávání funkce (např. politické), apod.).
V ostatních případech cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu nákazy COVID-19.
Klient musí splňovat podmínky pro vstup do země, kterou navštíví, tyto podmínky jsou dány místními orgány (např. negativní COVID test, karanténa, v blízké budoucnosti očkování).
Pro informace o jednotlivých státech doporučujeme, před nástupem na cestu, sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

2. V případě ostatních států a oblastí, které jsou na tzv. semaforu označeny zelenou, nebo oranžovou barvou nebo mimoevropských zemí, kde neplatí nedoporučení nebo zákaz cestování od MZV, Cestovní pojištění kryje všechna rizika, která vyplývají z pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, a to včetně případné nákazy nemocí COVID-19.
Jestliže se v době vycestování nachází cílová země na stupnici zelená či oranžová a v průběhu cesty změní stupeň na červenou, kryje cestovní pojištění i nákazu onemocněním COVID-19.

3. Při splnění bodu 1 nebo 2 tohoto prohlášení se při vyhlášení karantény navštíveného státu Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě). V případě, že je klientovi zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba, aby se klient obrátil nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.

4. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.

5. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, je onemocnění (včetně COVID-19) vzniklé v době pojištění předmětem pojištění stornovacích poplatků. V případě, že je klient umístěn do tzv. preventivní karantény, kdy se žádné onemocnění neprokáže, nelze takovou událost z pojištění stornovacích poplatků považovat za pojistnou.

6. V případě, že je pojištěné osobě nařízena karanténa místním lékařem či hygienikem v zahraničí (např. na hotelu), jsou v případě překročení plánované doby pobytu hrazeny náklady na ubytování, stravné a návrat zpět do ČR za předpokladu, že pojištěný měl sjednáno pojištění stornovacích poplatků. Pojistné plnění je pak nad rámec pojistných podmínek poskytováno ve výši 80 % z vynaložených nákladů, a to do výše sjednané pojistné částky.

7. V případě sjednání pojištění pro případ hospitalizace a umístění pojištěné osoby do karantény i mimo zdravotnické zařízení (např. hotel), náleží pojištěnému pojistné plnění z tohoto rizika, a to i v případě, že karanténa probíhá mimo zdravotnické zařízení (např. hotel).

8. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného.

9. V případě zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů, zákazu vycestování – např. z ČR či přicestování do jakékoli země), nelze takovou událost považovat, z pojištění stornovacích poplatků, za pojistnou.

10. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost z pojištění stornovacích poplatků. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

11. Pojištění stornovacích poplatků je možné sjednat do jakékoli země bez ohledu, na kterém stupni semaforu MZV se cíl cesty nachází. Avšak pojistnou událostí není obava z onemocnění v cílové destinaci. V případě, že pojištěný onemocní COVID-19 před cestou a z tohoto důvodu nemůže cestovní službu nastoupit, může se při splnění ostatních podmínek jednat o pojistnou událost.

12. V případě smluv cestovního pojištění, jejichž platnost končí a stávající klient chce zůstat v zahraničí, je možné uzavřít cestovní pojištění na další období, avšak pokud se pojištěný nachází v zemi, která se nachází na stupnici červená, nevztahuje se pojištění na nákazu onemocněním COVID-19. V případě, že v průběhu pojištění dojde ke změně stupně z červené na oranžovou či zelenou, kryje cestovní pojištění i nákazu COVID-19.

13. Body 1, 2, 3 a 4 tohoto prohlášení platí i pro pojištění léčebných výloh v schengenském prostoru, které je sjednáno v rámci zdravotního pojištění cizinců.