Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

 

 

9. 3. 2020 – Aktualizace 19.10. 2020

Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s. (dále jen PVZP), následující prohlášení.

1. Pojišťovna VZP, a.s. doporučuje svým klientům bedlivě sledovat před nástupem na cestu stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html, kde jsou vyhlášena, mimo jiné, i aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19 (Koronavirus). Pokud budete i přes varování/nedoporučení MZV cestovat do oblastí označených jako nevhodných k cestování (od 15.6.2020 označeno na tzv. semaforu červenou barvou), nebude Pojišťovna VZP a.s. případnou léčbu tímto onemocněním hradit.
V případě ostatních států a oblastí, které jsou na tzv. semaforu označeny zelenou, nebo oranžovou barvou Cestovní pojištění kryje všechna rizika, která vyplývají z pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, a to včetně, případné nákazy nemocí COVID-19. Cestovní pojištění, v případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě). V případě, že je klientovi zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba aby se klient obrátil nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.
V případě zemí, které nejsou zahrnuty do tzv. semaforu (země mimo Evropu), řídí se pojištění také podle toho, zda Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje či zakazuje cestování do konkrétní země.

2. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění uzavřených do 24.3.2020 včetně, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, a to v době před vyhlášením doporučení MZV do dané oblasti necestovat, uzná storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19 nad rámec pojistných podmínek, a to za předpokladu, že toto doporučení bude platné 7 anebo méně dnů před plánovaným konáním cesty. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události. Toto se netýká případů storna z důvodů uvedených v bodě 4 tohoto prohlášení (tzn. je-li v době storna nebo na dobu plánované cesty vyhlášen zákaz vycestování nebo přicestování).
Na smlouvy uzavřené po 24.3.2020 se vztahují standardní pojistné podmínky, kdy obava z nákazy není předmětem pojištění. Onemocnění (včetně COVID-19) vzniklá v době pojištění jsou předmětem pojištění stornovacích poplatků.

3. V případě, že pojištěný bude umístěn do karantény v ČR (nutno doložit lékařskou či obdobnou zprávou) a nebude moci na cestu nastoupit a má sjednáno pojištění stornovacích poplatků do 24.3.2020 včetně, Pojišťovna VZP, a.s. uzná storno cesty nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.

4. Bod číslo 3 se netýká zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů, zákazu vycestování – např. z ČR či přicestování do jakékoli země).

5. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost podle bodu 2. tohoto prohlášení. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

6. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného. U smluv uzavřených před 24.3.2020 je v případě předčasného návratu možné zažádat o vrácení nevyčerpaného pojistného, a to za podmínky, že z pojistné smlouvy nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění.

7. V případě, že je pojištění stornovacích poplatků sjednáno do země, na kterou se v době sjednání pojištění vztahuje varování MZV před cestami, nelze uplatnit pojištění storna dle bodu 2 tohoto prohlášení.

8. Pojištění stornovacích poplatků je možné sjednat do jakékoli země bez ohledu, na kterém stupni semaforu MZV se cíl cesty nachází. Avšak pojistnou událostí není obava z onemocnění v cílové destinaci. V případě, že pojištěný onemocní COVID-19 před cestou a z tohoto důvodu nemůže cestovní službu nastoupit, může se při splnění ostatních podmínek jednat o pojistnou událost.

9. V případě, že pojištěný odcestuje do státu, který je na semaforu MZV na stupni červená, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání, apod.)

10. V případě smluv cestovního pojištění, jejichž platnost končí a stávající klient chce zůstat v zahraničí, je možné uzavřít cestovní pojištění na další období, avšak pokud se pojištěný nachází v zemi, která se nachází na stupnici červená, nevztahuje se pojištění na nákazu onemocněním COVID-19. V případě, že v průběhu pojištění dojde ke změně stupně z červené na oranžovou či zelenou, kryje cestovní pojištění i nákazu COVID-19. Jestliže se v době vycestování nachází cílová země na stupnici zelená či oranžová a změní se stupeň na červenou, kryje cestovní pojištění i nákazu onemocněním COVID-19

11. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.

12. V případě že je pojištěné osobě nařízena karanténa místním lékařem či hygienikem v zahraničí (např. na hotelu), jsou, v případě překročení plánované doby pobytu, hrazeny náklady na ubytování, stravné a návrat zpět do ČR za předpokladu, že pojištěný měl sjednáno pojištění stornovacích poplatků. Pojistné plnění je pak nad rámec pojistných podmínek poskytováno ve výši 80% z vynaložených nákladů, a to do výše sjednané pojistné částky.

13. Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč za každý den karantény, a to v max. délce 30 dní. Pojistné plnění je vyplaceno do max. výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. A navíc v případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také z rizika pojištění pro případ hospitalizace. Tento bod se týká smluv cestovního pojištění uzavřených do 24.3.2020 včetně.

14. Body 1, 9 a 11 tohoto prohlášení platí i pro pojištění léčebných výloh v schengenském prostoru, které je sjednáno v rámci zdravotního pojištění cizinců.