Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

 

 

9. 3. 2020 – Aktualizace 3. 7. 2020

Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s. (dále jen PVZP), následující prohlášení.

1. PVZP doporučuje svým klientům bedlivě sledovat před tím, než se vydají na cesty, stránky Ministerstva zahraničních věcí ZDE, kde jsou všechny důležité informace o COVID-19 (koronaviru).

Pokud i přes varování MZV vycestujete do oblastí označených jako nevhodných k cestování (od 15. 6. 2020 označených na tzv. semaforu červeně), nebude PVZP případnou léčbu tímto onemocněním hradit.

PVZP bude hradit léčbu spojenou s koronavirem, vycestujete-li do oblastí označených zeleně nebo oranžově.

=> Jinými slovy: pokud pojedete do “zelené” nebo “oranžové” země a nakazíte se tam koronavirem a budete mít sjednané cestovní pojištění od PVZP, PVZP uhradí náklady spojené s léčbou. Pokud pojedete do “červené” země a nakazíte se koronavirem a budete mít sjednané pojištění od PVZP, PVZP náklady na léčbu hradit nebude.

Detailněji:
• V případě států a oblastí, které jsou na tzv. semaforu označeny zelenou, nebo oranžovou barvou, kryje cestovní pojištění všechna rizika, která vyplývají z pojistných podmínek pro cestovní pojištění, a to včetně, případné nákazy nemocí COVID-19.
• Když budete v těchto oblastech ve chvíli, kdy zde bude vyhlášena karanténa, bude vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlouženo o nezbytně dlouhou dobu (tj. o dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).
• V případě, že je vám zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba se obrátit nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.

2. PVZP prohlašuje, že u smluv na cestovní pojištění, uzavřených do 24. 3. 2020, včetně, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků v době před vyhlášením doporučení MZV do dané oblasti necestovat, PVZP uzná storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19 nad rámec pojistných podmínek, bude-li toto doporučení platné sedm a nebo méně dnů před plánovanou cestou. Pojistné plnění bude 50 % z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události. Toto se netýká případů storna z důvodů uvedených v bodě 4 tohoto prohlášení (tzn. je-li v době storna nebo na dobu plánované cesty vyhlášen zákaz vycestování nebo přicestování).

Na smlouvy uzavřené po 24. 3. 2020 se vztahují standardní pojistné podmínky, kdy obava z nákazy není předmětem pojištění. Onemocnění (včetně COVID-19) vzniklá v době pojištění jsou předmětem pojištění stornovacích poplatků.

3. V případě, že pojištěný bude umístěn do karantény v ČR (nutno doložit lékařskou či obdobnou zprávou) a nebude se moci cestu vydat a má sjednáno pojištění stornovacích poplatků do 24. 3. 2020, včetně, PVZP uzná storno cesty nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50 % z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.

4. Bod 3. se netýká zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů; zákazu vycestování – např. z ČR či při cestování do jakékoliv země).

5. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost podle bodu 2. tohoto prohlášení. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

6. V případě, že se cesta neuskuteční, má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného. U smluv uzavřených před 24. 3. 2020 je v případě předčasného návratu možné zažádat o vrácení nevyčerpaného pojistného, a to za podmínky, že z pojistné smlouvy nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění.

7. V případě, že je pojištění stornovacích poplatků sjednáno do země, na kterou se v době sjednání pojištění vztahuje varování MZV před cestami, nelze uplatnit pojištění storna dle bodu 2. tohoto prohlášení.

8. Pojištění stornovacích poplatků je možné sjednat do jakékoliv země bez ohledu, na kterém stupni semaforu MZV se cíl cesty nachází. Avšak pojistnou událostí nesmí být obava z onemocnění v cílové destinaci. V případě, že pojištěný onemocní COVID-19 před cestou a z tohoto důvodu nemůže cestovní službu nastoupit, může se při splnění ostatních podmínek jednat o pojistnou událost.

9. V případě, že pojištěný odcestuje do státu, který je na semaforu MZV na stupni červená, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění, vyjma případu nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí PVZP nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání, apod.)

10. V případě, kdy klient chce zůstat v zahraničí, ale končí mu cestovní pojištění, může uzavřít cestovní pojištění na další období. Pokud se pojištěný nachází v zemi, která se nachází na stupnici červená, nevztahuje se pojištění na nákazu onemocněním COVID- 19. V případě, že v průběhu pojištění dojde ke změně stupně z červené na oranžovou či zelenou, kryje cestovní pojištění i nákazu COVID-19. Jestliže se v době vycestování nachází cílová země na stupnici zelená či oranžová a změní se stupeň na červenou, kryje cestovní pojištění i nákazu onemocněním COVID-19.

11. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.

12. Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200, 300 nebo 500 korun za každý den karantény, a to v maximální délce 30 dní. Pojistné plnění je vypláceno do maximální výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. V případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také z rizika pojištění pro případ hospitalizace. Tento bod se týká smluv cestovního pojištění uzavřených do 24. 3. 2020, včetně.

13. Bod 1., 9. a 11. tohoto prohlášení platí i pro pojištění léčebných výloh v schengenském prostoru, které je sjednáno v rámci zdravotního pojištění cizinců.