Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

9. 3. 2020 – Aktualizace 24. 3. 2020 Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s., následující prohlášení.

1. Pojišťovna VZP, a.s. doporučuje svým klientům bedlivě sledovat před nástupem na cestu stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html, kde jsou vyhlášena, mimo jiné, i aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19 (Koronavirus). Pokud budete i přes varování/nedoporučení MZV cestovat do oblastí označených jako nevhodných k cestování, nebude Pojišťovna VZP a.s. případnou léčbu tímto onemocněním hradit.
V případě ostatních států a oblastí, kterých se toto varování netýká, je případná nákaza nemocí COVID-19 hrazena dle pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, v případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).

2. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění uzavřených do 24.3.2020 včetně, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, a to v době před vyhlášením doporučení MZV do dané oblasti necestovat, uzná storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19 nad rámec pojistných podmínek, a to za předpokladu, že toto doporučení bude platné 7 anebo méně dnů před plánovaným konáním cesty. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události. Toto se netýká případů storna z důvodů uvedených v bodě 4 tohoto prohlášení (tzn. je-li v době storna nebo na dobu plánované cesty vyhlášen zákaz vycestování nebo přicestování).
Na smlouvy uzavřené po 24.3.2020 se vztahují standardní pojistné podmínky, kdy obava z nákazy není předmětem pojištění. Onemocnění (včetně COVID-19) vzniklá v době pojištění jsou předmětem pojištění stornovacích poplatků.

3. V případě, že pojištěný bude umístěn do karantény v ČR (nutno doložit lékařskou či obdobnou zprávou) a nebude moci na cestu nastoupit a má sjednáno pojištění stornovacích poplatků do 24.3.2020 včetně, Pojišťovna VZP, a.s. uzná storno cesty nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.

4. Bod číslo 3 se netýká zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů, zákazu vycestování – např. z ČR či přicestování – např. zákaz vstupu do Itálie, USA či na Slovensko).

5. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost podle bodu 2 tohoto prohlášení. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

6. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného. V případě předčasného návratu je možné zažádat o vrácení nevyčerpaného pojistného, a to za podmínky, že z pojistné smlouvy nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění.

7. V případě, že je pojištění stornovacích poplatků sjednáno do země, na kterou se v době sjednání pojištění vztahuje varování MZV před cestami, nelze uplatnit pojištění storna dle bodu 2 tohoto prohlášení.

8. V případě, že pojištěný odcestuje do oblasti, na kterou se vztahuje varování MZV před cestami, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu
nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání, apod.)

9. V případě smluv cestovního pojištění, jejichž platnost končí a stávající klient chce zůstat v zahraničí, je možné uzavřít cestovní pojištění na další období, avšak pokud se pojištěný nachází v oblasti, kam MZV nedoporučuje cestovat, nevztahuje se pojištění na nákazu onemocněním COVID-19. Netýká se zájemců o pojištění, kteří byli dosud pojištěni u jiného pojistitele.

10. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.

11. Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč za každý den karantény, a to v max. délce 30 dní. Pojistné plnění je vyplaceno do max. výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. A navíc v případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také z rizika pojištění pro případ hospitalizace. Tento bod se týká smluv cestovního pojištění uzavřených do 24.3.2020 včetně.

12. Body 1, 8 a 10 tohoto prohlášení platí i pro pojištění léčebných výloh v schengenském prostoru, které je sjednáno v rámci zdravotního pojištění cizinců.