Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. v souvislosti s Koronavirem (COVID-19)

 

 

9. 3. 2020 – Aktualizace 16.7. 2021

Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s., následující prohlášení.

1. a) Pojišťovna VZP, a.s. hradí léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním COVID-19, včetně umístění do karantény (i preventivní) a náklady na repatriaci v případě pozdějšího návratu, a to i v případě, že klient cestuje do země, která je podle Ministerstva zahraničních věcí (MZV) nebo jiným orgánem státní správy (OSS) označena jako země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy. Podmínkou pro pojistné krytí v těchto oblastech je, že si klient sjednal cestovní pojištění v balíčku NADSTANDARD.
U produktu Český turista platí stejné podmínky v případě sjednání balíčku Túra.

b) Pojištění léčebných výloh v souvislosti s onemocněním COVID-19 se netýká zemí, které jsou MZV/OSS označeny jako země s extrémním rizikem nákazy

c) Klient musí splňovat podmínky pro vstup do země, kterou navštíví, tyto podmínky jsou dány místními orgány (např. negativní COVID test, karanténa, v blízké budoucnosti očkování).

Pro informace o jednotlivých státech doporučujeme, před nástupem na cestu, sledovat stránky

Ministerstva zahraničních věcí
Nová pravidla cestování
a Ministerstva zdravotnictví
Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

2. V případě, kdy pojištěný musel prokazatelně vycestovat do států které jsou MZV/OSS označeny jako státy s extrémním rizikem nákazy, a to z rodinných důvodů (nikoli běžné návštěvy), právních důvodů, studia, povolání – za povolání se v tomto případě myslí i profesionální sportovci /umělci/vykonávání funkce (např. politické), apod.), kryje cestovní pojištění léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 podle bodu 1a) tohoto prohlášení. Podmínkou pro pojistné krytí v těchto oblastech je, že si klient sjednal cestovní pojištění v balíčku NADSTANDARD.
U produktu Český turista platí stejné podmínky v případě sjednání balíčku Túra.

3. Jestliže v průběhu cesty změní cílová země svou kategorii rizikovosti (podle MZV/OSS) na rizikovější stupeň, kryje cestovní pojištění i nákazu onemocněním COVID-19 podle podmínek, které platily v době vycestování.

4. Při vyhlášení karantény navštíveného státu se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě). V případě, že je klientovi zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba, aby se klient obrátil nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.

5. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, JE onemocnění (včetně COVID-19) vzniklé v době pojištění předmětem pojištění stornovacích poplatků.
V případě, že je klient umístěn do tzv. preventivní karantény/izolace, kdy se žádné onemocnění neprokáže, lze takovou událost považovat za předmět pojištění, pokud si klient sjednal pojištění stornovacích poplatků v rámci balíčku NADSTANDARD. Pojistná ochrana se pak vztahuje i na případy, kdy klient nebyl vpuštěn do dopravního prostředku (letadlo, autobus apod.) ze zdravotních důvodů.

Za preventivní karanténu se nepovažuje karanténa, kterou klient musí podstoupit po návratu ze zahraničí.
U produktu Český turista platí stejné podmínky v případě sjednání balíčku Túra.

6. Pojištění stornovacích poplatků je možné sjednat do jakékoli země bez ohledu, na kterém stupni rizikovosti nákazy se cíl cesty nachází. Avšak pojistnou událostí NENÍ obava z onemocnění v cílové destinaci. V případě, že pojištěný onemocní COVID-19 před cestou a z tohoto důvodu nemůže cestovní službu nastoupit, může se při splnění ostatních podmínek jednat o pojistnou událost.

7. V případě zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí nebo jiným orgánem státní správy jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů, zákazu vycestování – např. z ČR či přicestování do jakékoli země), NELZE takovou událost považovat z pojištění stornovacích poplatků za pojistnou.

8. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost z pojištění stornovacích poplatků. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

9. V případě sjednání pojištění pro případ hospitalizace a umístění pojištěné osoby do karantény i mimo zdravotnické zařízení (např. hotel), náleží pojištěnému pojistné plnění z tohoto rizika, a to i v případě, že karanténa probíhá mimo zdravotnické zařízení (např. hotel).

10. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného za předpokladu, že nečerpal pojistné plnění.