Otázky a odpovědi

Cestovní pojištění

Proč si mám sjednat cestovní pojištění, když mám evropský průkaz pojištění?
 • I přes členství ČR V EU nemůžeme nést odpovědnost za různé výklady nutného a neodkladného léčení v jednotlivých zemích. Z cestovního pojištění léčebných výloh se navíc hradí i náklady na spoluúčast za ošetření, hospitalizaci a poplatky za předpis léků, které je podle pravidel v dané zemi EU, v plné výši. Bez cestovního pojištění léčebných výloh musí klient tyto poplatky v rámci EU hradit.
 • Cestovní pojištění zahrnuje služby asistence nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce (pomoc klientům v nouzi, právní poradenství, usnadnění komunikace v zahraničním zdravotnickém zařízení, kontakt s rodinou, …).
 • Cestovní pojištění plně kryje náklady spojené s repatriací zraněného nebo nemocného klienta do ČR včetně nezbytného odborného doprovodu. Podle pravidel EU repatriace není hrazena.
 • Cestovní pojištění plně kryje i převoz tělesných ostatků do ČR. Podle pravidel EU převoz tělesných ostatků hrazen není.
Stal se mi úraz v zahraničí, jak mám postupovat?
 • V tomto případě je potřeba kontaktovat asistenční službu AXA Assistance a řídit se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.
Jsem těhotná, můžu se u Vás pojistit na cestu do zahraničí?
 • Samozřejmě i těhotná žena se může u nás pojistit na cestu do zahraničí, nicméně pojistnou událostí není např. porod včetně předčasného porodu, šestinedělí, interrupce nebo laboratorní a ultrazvuková vyšetření ke zjištění a sledování těhotenství.
 • V případě škodní události by byla hrazena zdravotní péče související s poskytnutím akutní a neodkladné péče, nikoli však ošetření/kontroly v rámci sledování gravidity.
 • Těhotným klientkám doporučujeme před vycestováním navštívit svého gynekologa za účelem prohlídky včetně vyjádření k plánované cestě
Chystám se na hory, je potřeba si sjednat pojištění horské služby?
 • Rozsah pojistného plnění u pojištění samotných léčebných výloh zahrnuje ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět (tedy i případné využití horské služby, převoz vrtulníkem a svoz pacienta ze sjezdovky apod.).
 • Naopak výlukou u tohoto pojištění jsou převozy, vyhledávací, pátrací a zachraňovací akce, pokud zároveň nedošlo k pojistné události na zdraví pojištěného (např. pátrací akce, pokud se někdo ztratí v horách a nic se mu nestane). K tomu by sloužilo případně pojištění zásahu horské záchranné služby.
Mám sjednané pojištění do Francie, bude se pojištění vztahovat i na jinou zemi, přes kterou budu cestovat?
 • V případě, že si sjednáte cestovní pojištění např. do Francie, bude se pojištění vztahovat i na všechny státy Evropy, evropskou část Ruska, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Turecko, Izrael a Kypr.
Jsem bezpříspěvkový dárce krve, mám nárok na cestovní pojištění zdarma?
 • Bezpříspěvkoví dárci krve mohou (při splnění určitých podmínek) získat pojištění léčebných výloh zdarma (na dobu maximálně 35 dní za jeden kalendářní rok) nebo roční cestovní pojištění pro opakované pobyty v cizině za zvýhodněnou sazbu pojistného – „paušál BDK“.
Jsem pojištěn i pro případ terorismu?
 • Riziko terorismu je standardní součástí cestovního pojištění PVZP a klient za něj nepřiplácí. Pojišťovna ovšem neplní v případě, že by se pojištěný na události aktivně podílel nebo za události vzniklé v oblasti, pro kterou orgán státní správy vydal z jakýchkoliv důvodů upozornění, doporučení nebo varování před cestami nebo pobytem v takové oblasti
 • Doporučujeme, aby klienti před cestou sledovali aktuální informace na stánkách www.mzv.cz v rubrice „CESTUJEME“ – „Varování před cestami“ a v „Přehledu všech upozornění na cesty“.
Mám sjednané cestovní připojištění Bezstarostná jízda a mé vozidlo vypovědělo službu. Co mám dělat?
 • Jako první zavolejte asistenční službu na tel. č. +420 226 294 294, která Vám pomůže zařídit odtah vozidla do nejbližšího servisu na Vaší cestě, kde Vám sdělí, jak je oprava složitá a jak dlouho potrvá. Následně se s asistenční službou domluvíte na dalších krocích i na případném přistavení náhradního vozu, abyste se dostali v pořádku do cíle Vaší cesty. Naše asistenční služba je Vám k dispozici nonstop.

Zdravotní pojištění cizinců

Mám sjednané zdravotní pojištění cizinců. Pokud onemocním covid-19, budete hradit veškerou péči?
 • Ano. Ze zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a.s., je hrazena veškerá akutní zdravotní péče spojená s léčbou onemocnění covid-19 , a to včetně případné hospitalizace. Z komplexního zdravotního pojištění bude hrazena i neakutní zdravotní péče v souvislosti s tímto onemocněním, a to v rozsahu pojistných podmínek.
Mám sjednané zdravotní pojištění cizinců. Pokrývá mé pojištění také testování metodou PCR a antigenní testování?
 • PCR testování je hrazeno, jestliže je předepsáno hygienickou stanicí nebo lékařem, dobrovolné PCR testování nehradíme. Dobrovolné PCR testování lze uhradit z Nadstandardního plnění, které zahrnuje již většina smluv komplexního zdravotního pojištění cizinců.
 • Antigenní testování, které bylo vyhlášeno zdarma pouze pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění ze zdravotního pojištění cizinců, není možné hradit. Klienti je mohou podstoupit pouze jako samoplátci. V případě, že mají platnou pojistnou smlouvu na komplexní zdravotní pojištění s uvedeným limitem Nadstandard, pak je možné z tohoto limitu žádat o proplacení antigenního testování do výše tohoto limitu.
Je možné si sjednat doplňkové pojištění, které by mi hradilo i dobrovolné testování?
 • Dobrovolné testování lze uhradit z Nadstandardního plnění, které je součástí všech smluv produktu Komplexního zdravotního pojištění cizinců PLUS. U produktů Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive je Nadstandardní plnění součástí většiny smluv sjednaných od 1.6.2020.
Mám zájem o očkování proti covidu-19. Bude očkování hrazeno z mého pojištění?
 • V současné době je umožněna registrace k očkování v ČR pouze účastníkům veřejného zdravotního pojištění. Jestliže se podmínky v budoucnu změní, bude na to Pojišťovna VZP, a.s. reagovat, a za dohodnutých podmínek bude očkování hrazeno v rámci pojištění.
Budu studovat v České republice. Univerzita vyžaduje potvrzení, že mám sjednané pojištění, které bude hradit covid-19. Můžete mi takové potvrzení vystavit?
 • Ano. Na vyžádání můžeme vystavit požadované potvrzení. V tomto případě se nám ozvěte na e-mail info@pvzp.cz a nebo nás kontaktujte telefonicky na +420 233 006 311.
Chystám se zajít na Vaši pobočku a sjednat pro manželku (kolegu, známého, …) KZPC PLUS, co budu s sebou potřebovat?
 • Jestliže se klient nenachází v České republice, může ho při sjednání komplexního zdravotního pojištění cizinců (dále KZPC) zastoupit i někdo jiný, tzv. pojistník (tj. osoba, která uzavře pojistnou smlouvu a zaplatí pojistné).
 • Pojistník potřebuje k uzavření pojistné smlouvy svůj doklad totožnosti a údaje o pojišťované osobě: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a adresu, kde se pojištěný bude v ČR zdržovat. Při sjednávání pojištění je nutné vyplnit žádost o sjednání pojištění.
Jak mám postupovat, když potřebuji navštívit lékaře?
 • Kontaktujte, prosím, naši asistenční službu AXA Assistance a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop, hovoří všemi základními světovými jazyky, má k dispozici aktuální seznam našich smluvních lékařů a zdravotních zařízení, popř. může dát zdravotnímu zařízení garanci úhrady a podobně. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.
Mohu navštívit jakéhokoli lékaře nebo zdravotní zařízení?
 • Klienti by měli navštěvovat naše smluvní lékaře a zdravotní zařízení, pokud se nejedná o akutní péči.
Jsem těhotná, jaké pojištění si mám sjednat?
 • Pokud jste těhotná, doporučujeme sjednat Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS nebo pojištění EXCLUSIVE typu Standard + Novorozenec. U tohoto typu pojištění se neuplatňuje v případě plnění za poskytnutou zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem čekací doba, která by se u typu Standard uplatňovala. Navíc je z tohoto pojištění hrazena i poporodní péče o novorozence (od jeho narození do max. 3 měsíců věku), tj. zdravotní péče bezprostředně navazující na porod bez přerušení kontinuity hospitalizace.
Jsou ze zdravotního pojištění cizinců hrazeny léky přímo klientovi?
 • Léky si klient hradí v lékárně sám a následně žádá pojišťovnu o jejich proplacení, které je možné pouze v případě, že úhrada je vyšší než 100 Kč.
Vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na sportovní aktivity?
 • Záleží na typu sjednaného pojištění a typu sportovních činností. U pojistného produktu Základní zdravotní pojištění cizinců je možné si připojistit nebezpečné sporty. U pojistného produktu Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS jsou sportovní aktivity součástí pojištění (s výjimkou profesionálních sportů, které lze ovšem připojistit). U pojistného produktu Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE jsou sportovní aktivity včetně profesionálních sportů.
Nabízíte zdravotní pojištění cizinců shodné s veřejným zdravotním pojištěním v ČR?
 • Náš pojistný produkt Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE je kvalitním zdravotním pojištěním určeným pro cizince. Svým rozsahem je shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Pojistné plnění je omezeno limitem na jednu pojistnou událost a připojistit lze i pojištění pro případ hospitalizace a pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor.

Ostatní pojištění

Sjednal jsem si pojištění odpovědnosti, vztahuje se toto pojištění i na moji rodinu?
 • Ano, ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěny i osoby v poměru rodinném, a to pokud trvale žijí ve společné domácnosti s pojištěným.
Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobím zaměstnavateli?
 • Nevztahuje, újma způsobená zaměstnavateli, je ve výlukách.
Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobí můj pes?
 • Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, tzn. i jako vlastník nebo opatrovatel domácích a drobných hospodářský zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice.
Můžu si pojistit i chalupu/garáž/zahradu?
 • Ano, umíme pojistit nejen rodinné domy a byty v osobním vlastnictví, budovy ve výstavbě, trvale i rekreačně obývané chaty a to včetně stavebního materiálu určeného ke stavbě či rekonstrukci stavby atd. Pojistíme také garáže, oplocení, bazény, kůlny, stodoly, bazény, zahrady apod.
Můžu si sjednat úrazové pojištění, i když vykonávám rizikovou sportovní činnost?
 • Ano, u úrazového pojištění lze připojistit různé činnosti a sporty dle rizikovosti.

Obecné dotazy

Našel jsem chybu ve smlouvě, jak mám postupovat?
 • V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s. telefonicky 233 006 311 nebo emailem na info@pvzp.cz .
Potřeboval bych smlouvu v anglickém jazyce (pro ambasádu atd.), je to možné?
 • Ano, potvrzení v anglickém jazyce vystavíme na základě žádosti pojistníka.