Informace o společnosti

 Základní údaje:

Obchodní firma:
Pojišťovna VZP, a.s.

Sídlo společnosti:
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Identifikační číslo:
27116913

Vznik společnosti a zápis do obchodního rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 16. ledna 2004 u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9100

Předmět podnikání:

 • pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18
 • činnosti související s pojišťovací činností, a to:
  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
  • činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
 • zajišťovací činnost pro neživotní zajištění
 • Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.

  Způsob vyřizování stížností:

  Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

  Spotřebitel má právo se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; https://adr.coi.cz/cs

  Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:

  Český jazyk

  Právo platné pro pojistnou smlouvu:

  Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.

   Zprávy o stavu společnosti:

  Solventnost a finanční situace společnosti k 31.12.2016 (zveřejněno dne 19.5.2017)

  Povinné informace o společnosti:

  Informace o společnosti k 31.03.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
  Finanční výkazy k 31.03.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
  Informace o společnosti k 31.12.2016 (zveřejněno dne 30.4.2017)
  Finanční výkazy k 31.12.2016 (zveřejněno dne 30.4.2017)
  Informace o společnosti k 30.9.2016 (zveřejněno dne 11.11.2016, upraveno 17.1.2017)
  Finanční výkazy k 30.9.2016 (zveřejněno dne 11.11.2016, upraveno 17.1.2017)
  Informace o společnosti k 30.6.2016

  Informace o představenstvu k 31.03.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
  Informace o představenstvu k 31.12.2016 (zveřejněno dne 9.2.2017)
  Informace o představenstvu k 30.9.2016 (zveřejněno dne 14.10.2016)
  Informace o představenstvu k 30.6.2016

  Informace o dozorčí radě k 31.03.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
  Informace o dozorčí radě k 31.12.2016 (zveřejněno dne 9.2.2017)
  Informace o dozorčí radě k 30.9.2016 (zveřejněno dne 14.10.2016)
  Informace o dozorčí radě k 30.6.2016

  Pojišťovna VZP, a.s. splňuje podmínky dané ustanovením § 44b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) a nemá zřízen výbor pro audit. Činnosti výboru pro audit vykonává dozorčí rada společnosti.