Informace o společnosti

Základní údaje

Obchodní firma:
Pojišťovna VZP, a.s.

Sídlo společnosti:
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Identifikační číslo:
27116913

Vznik společnosti a zápis do obchodního rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 16. ledna 2004 u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9100

Předmět podnikání

 • pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 písm. a), b), c), 13 písm. a), c) d), 14 písm. a), c) d), 15 písm. a), d), 16 písm. a), b), d), e), h), j), 17 a 18
 • činnosti související s pojišťovací činností, a to:
  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
  • činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
  • zajišťovací činnost pro neživotní zajištění

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Spotřebitel má právo se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; https://adr.coi.cz/cs.

V případě pojistných smluv uzavřených online mají spotřebitelé možnost využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami

Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Zprávy o stavu společnosti:

Solventnost a finanční situace společnosti k 31.12.2017 (zveřejněno dne 4.5.2018)
Solventnost a finanční situace společnosti k 31.12.2016 (zveřejněno dne 19.5.2017)

Povinné informace o společnosti:

Informace o společnosti k 31.3.2018 (zveřejněno dne 11.5.2018)
Finanční výkazy k 31.3.2018 (zveřejněno dne 11.5.2018)
Informace o společnosti k 31.12.2017 (zveřejněno dne 12.4.2018)
Finanční výkazy k 31.12.2017 (zveřejněno dne 12.4.2018)
Informace o společnosti k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Finanční výkazy k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Informace o společnosti k 30.6.2017 (zveřejněno dne 10.8.2017)
Finanční výkazy k 30.6.2017 (zveřejněno dne 10.8.2017)

Informace o představenstvu k 31.3.2018 (zveřejněno dne 12.4.2018)
Informace o představenstvu k 31.12.2017 (zveřejněno dne 12.2.2018)
Informace o představenstvu k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Informace o představenstvu k 30.6.2017 (zveřejněno dne 3.8.2017)

Informace o dozorčí radě k 31.3.2018 (zveřejněno dne 12.4.2018)
Informace o dozorčí radě k 31.12.2017 (zveřejněno dne 12.2.2018)
Informace o dozorčí radě k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Informace o dozorčí radě k 30.6.2017 (zveřejněno dne 3.8.2017)

Pojišťovna VZP, a.s. splňuje podmínky dané ustanovením § 44b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) a nemusí mít zřízen výbor pro audit.
Činnosti výboru pro audit vykonává dozorčí rada společnosti.