Informace o společnosti

Základní údaje

Obchodní firma:
Pojišťovna VZP, a.s.

Sídlo společnosti:
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Identifikační číslo:
27116913

Vznik společnosti a zápis do obchodního rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 16. ledna 2004 u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9100

Předmět podnikání

 • pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18
 • činnosti související s pojišťovací činností, a to:
  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
  • činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
  • zajišťovací činnost pro neživotní zajištění

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Spotřebitel má právo se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; https://adr.coi.cz/cs.

V případě pojistných smluv uzavřených online mají spotřebitelé možnost využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami

Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Zprávy o stavu společnosti:

Solventnost a finanční situace společnosti k 31.12.2016 (zveřejněno dne 19.5.2017)

Povinné informace o společnosti:

Informace o společnosti k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Finanční výkazy k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Informace o společnosti k 30.6.2017 (zveřejněno dne 10.8.2017)
Finanční výkazy k 30.6.2017 (zveřejněno dne 10.8.2017)
Informace o společnosti k 31.3.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
Finanční výkazy k 31.3.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
Informace o společnosti k 31.12.2016 (zveřejněno dne 30.4.2017)
Finanční výkazy k 31.12.2016 (zveřejněno dne 30.4.2017)

Informace o představenstvu k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Informace o představenstvu k 30.6.2017 (zveřejněno dne 3.8.2017)
Informace o představenstvu k 31.3.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
Informace o představenstvu k 31.12.2016 (zveřejněno dne 9.2.2017)

Informace o dozorčí radě k 30.9.2017 (zveřejněno dne 6.11.2017)
Informace o dozorčí radě k 30.6.2017 (zveřejněno dne 3.8.2017)
Informace o dozorčí radě k 31.3.2017 (zveřejněno dne 11.5.2017)
Informace o dozorčí radě k 31.12.2016 (zveřejněno dne 9.2.2017)

Pojišťovna VZP, a.s. splňuje podmínky dané ustanovením § 44b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) a nemusí mít zřízen výbor pro audit.
Činnosti výboru pro audit vykonává dozorčí rada společnosti.